نویسنده = نادر نقشینه
امکان‌سنجی ایجاد جنبش حمایت از خلاقیت‌های محلی در کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران

دوره 56، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 59-72

آرزو رضائی؛ سپیده فهیمی فر؛ نادر نقشینه


چارچوبی برای امکان‌سنجی ایجاد واسپارگاه مدیریت اطلاعات سوانح طبیعی ایران

دوره 55، شماره 4، دی 1400، صفحه 26-43

شاهد رشیدی؛ نادر نقشینه؛ فاطمه فهیم نیا؛ یاسمین استوار ایزدخواه؛ فاطمه ثقفی


مدل ارزیابی پاسخگویی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 72-92

فرهاد یوسفی مقدم؛ نادر نقشینه؛ میترا دیلمقانی؛ مهشید التماسی


تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96

علی مرادمند؛ مریم ناخدا؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی


تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانۀ ملی ج.ا.ا در قالب «بازاریابی: محصول»

دوره 49، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-78

محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ نادر نقشینه؛ فرزانه سهلی


سنجش معیارهای ارزیابی و تولید کتاب‌های گویا از دیدگاه کاربران

دوره 48، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-182

مریم چهرقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ نادر نقشینه


مطالعۀ آشنایی پژوهشگران دانشگاه تهران با تعریف‌ها و مصداق‌های سوءرفتارهای پژوهشی

دوره 47، شماره 4، دی 1392، صفحه 375-396

امیرحسین رجب‌ زاده عصارها؛ نادر نقشینه؛ علی اکبر صبوری


نسل آینده کتابخانه‌ها، با تاکید بر هوشمندسازی خدمات

دوره 44، شماره 4، دی 1389، صفحه 95-120

میترا دیلمقانی؛ نادر نقشینه؛ علی معینی