کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش شخصی
شناسایی ابعاد و شاخص های مدیریت دانش شخصی در سازمان آب منطقه ای فارس

دوره 55، شماره 2، تیر 1400، صفحه 123-154

علی بیرانوند؛ محمد ابراهیم سمیع؛ رضا اکبرنژاد؛ زهرا جمال زاده


بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری

دوره 53، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 51-74

شهناز خادمی زاده؛ فرزانه عبداللهی؛ زاهد بیگدلی