دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی مداخله آموزشی سواد سلامت مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر کیفیت زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

عاطفه نوری زاده قصری؛ سید علی اکبر فامیل روحانی؛ نصراله عرفانی


ارزیابی کیفیت خدمات مراکز آرشیوی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

علی شعبانی؛ صدیقه احمدی فصیح