تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و اد بیات فارسی دانشکده ادبیات

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت استناد در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دأنشکده ادبیات دانشگاه تهران در سالهای 1370-1374 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که از لحاظ نوع مواد استناد به منابع کتابی نسبت به سایر انواع منابع بیشتر است. در بررسی زبان منابع میزان استفاده از منابع فارسی و عربی بیشتر از منابع لاتین می باشد. در خصوص موضوع استنادها: مشخص گردید که پژوهشگران حوزه ادبیات فارسی بعد از رده ادبیات، به رده دین , رده زبان و در مرتبه آخر به رده تاریخ و جغرافیا، بیش از سایر رده ها، استناد کرد ه ا ند و پربسامدترین منابع نیز در این چهار رده به دست آمد. از لحاظ فرم ادبی به آثار نظم بیشتر از نثر استناد شده است. قابل ذکر است که کتاب "تاریخ ادبیات در ایران " تألیف ذبیح الله صفا، پربسامدترین منبع و "عبدالحسین زرینکوب پربسامدترین مؤلف در این تحقیق شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research aims to study the status of bibliographic citations in MS thesis of Persian Language and Literature, in Letters of the Faculty, for the years 1370-1376.
For this purpose, all the sources referred to in these, have been studied and analysed from various aspects. The results obtained show that in all theses books are more frequently cited than other sources.
A review of the languages used in citations, shows that the predominant language is Persian and then Arabic and Latin is the least.
Among literary forms poetry has been more cited than prose and the most frequently cited source of poetry is Divan of Hafiz. “A History of Persian Literature” by Zabihollah Safa, with a frequency of 62 times, is the most ferquentel source of prose cited.
The resuls show that Abdolhosain Zarrinkoob, with a frequency of 94
times, has been known as main core cited author in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis of citations
  • Dissertation of references
  • Faculty of letters of Tehran University
  • Persian language
  • Persian literature