بررسی جامعه شناختی رابطه متقابل کتابخانه وجامعه

نویسنده

چکیده

دراین مقاله سعی شده است تابا دیدگاهی جامعه شناسانه رابطه متقابل کتابخانه- به عنوان یک سازمان اجتماعی – وجامعه- به عنوان مجموعه ای متشکل از سازمانها ونهادهای اجتماعی- مورد بحث قرارگیرد.از منظر جامعه شناختی ،کتابخانه درزمینه اطلاع رسانی وایجاد ارتباطات،کارکردهای مهمی رابرای جامعه ایفا می کند.همچنین،کتابخانه به عنوان بخشی از ساخت اجتماعی ،از محیط اجتماعی تاثیر پذیرفته وبه طور متقابل برآن تاثیر می گذارد .از این رویک ساخت اجتماعی پویاودارای تحرک،برشکل گیری کتابخانه های پویا، پرتحرک ،مطلوب وسودمند برای جامعه ،تاثیر بسزایی خواهد داشت .روی هم رفته مقاله حاضر درسه بخش ،به توضیح جامعه ونهادهای آن ،نقش کتابخانه در برآورده کردن نیازهای اجتماعی و نیز ذخیره سازی واشاعه اطلاعات ودانش می پردازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This Paper attempts to provide a sociological analysis of the interrelation between library as a social organization and society. From a
sociological perspective, library plays an important role in terms of communication and information. Furthermorf"j library is influenced by
social envirenment and in turn affects the social structure. Thus, a dynamic society will have a ,significant influence in establishing a dynamic, officient, and useful library. In general, this paper seeks to describe, the library role in the fullfilment of social needs and the
storage and dissemination of knowledge and information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informations of publication
  • libraryperformances
  • library's life
  • link with society & culture