زبان های جهان

نویسندگان

چکیده

مطلب حاضر به بررسی ومعرفی اجزای مختلف کتاب‹‹زبان های جهان››،ذکر موارد استفاده هر کدام ازاین اجزا وتوصیف کیفی اعم از سبک وسیاق کار مترجم وسهوهای جزیی که احتمالاًناشی از چاپ است می پردازد.
اهمیت کتاب زبان های جهان از دو نظر قابل ذکر است: اول اینکه متنی خواندنی است باری زبانشناسان ،زباندانان ،علاقه مندان به ادبیات و خط کشورهای جهان.دوم اینکه کتاب مرجعی است که به صورت ابزار کار کتابداران ازقبیل فهرست نویسان ،متخصصان رده بندی وبطور کلی ،دانشجویان کتابداری به کار می رود.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The review seeks to introduce the contents of the book and in the course of doing so, while commenting upon the quality of translation, points out some errors, which have most probably crept into it during the course of printing. The book has a two fold importance. Firstly, it is an interesting reading for linguists and those fond of the literatures and scripts of different countries of the world. Secondly, it can be useful as a work of reference for cataloguers, librarians and the students of library and information sciences.