نمایه نویسندگان

آ

 • آزاده، دکتر فریدون پیشنهاد تشکیل مرکز ملی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران [دوره 32، شماره 34، 1379]

ا

 • ا.ارونسال، اسماعیل بخشی از کتابخانه های اسلامی قرون وسطی درقلمرو حکومت عثمانی [دوره 32، شماره 35، 1379]
 • ابراهیمی، دکتر عزت ملا فهرست مثلنامه های عربی [دوره 32، شماره 34، 1379]
 • اکبری، شیرین وضعیت موجود مجموعه های نقشه های جغرافیایی در کتابخانه های تخصصی تهران [دوره 32، شماره 35، 1379]
 • الدین، رویا تاج بررسی میزان همپوشانی عناوین نشریات ادواری‹ سال 1996›حوزه ی کشاورزی درکتابخانه های تخصصی ودانشگاهی استان تهران [دوره 32، شماره 34، 1379]
 • امانی، دکتر غفور رابطه ی مطالعه دردوران کودکی- نوجوانی بامطالعه در دوران بزرگسالی [دوره 32، شماره 34، 1379]

د

 • دل، الهه روحی فهرست تواریخ ‹ تک رساله ای در کتابشناسی تاریخ› [دوره 32، شماره 35، 1379]

ر

ز

 • زاده، ابراهیم زال بررسی مطالعه غیردرسی ومیزان استفاده دانش آموزان دبیرستان ها از کتابخانه های عمومی شیراز [دوره 32، شماره 35، 1379]

س

ش

 • شعبانی، دکتر احمد اخبار کتاب وکتابخانه دراوراق روزنامه ی ارشاد از مرتضی قلی خان مؤیدالممالک [دوره 32، شماره 34، 1379]

ص

 • صافی، دکتر قاسم تاثیر کتابخانه های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه [دوره 32، شماره 34، 1379]
 • صافی، دکتر قاسم راه های گرایش وافزایش میزان مطالعه در کتابخانه های عمومی [دوره 32، شماره 35، 1379]

ع

 • عصاره، دکتر فریده سهم موضوع های انتشارات علمی کشورهای درحال رشد درنمایه ی استنادی علوم‹SCI› [دوره 32، شماره 34، 1379]

ق

ک

م

 • مجهول، فهرست تواریخ ‹ تک رساله ای در کتابشناسی تاریخ› [دوره 32، شماره 35، 1379]
 • مسعودی، اکرم تاریخچه چاپ سنگی در ایران [دوره 32، شماره 35، 1379]
 • مهموئی، حمیدرضاجمالی بخشی از کتابخانه های اسلامی قرون وسطی درقلمرو حکومت عثمانی [دوره 32، شماره 35، 1379]