نمایه نویسندگان

آ

  • آهنچی، دکتر آذر کلام وتصوف اسلامی از صدر اسلام تا حدود430 میلادی ترجمه ی تاریخ دست نوشته های عربی اثر فؤاد سزگین [دوره 0، 29-28، 1377]

ا

خ

  • خان، علیم اشرف اهمیت تاریخی وجغرافیایی اخبار الاخیار فی اسرار الابرار [دوره 0، 29-28، 1377]

د

ز

س

  • سبحانی، دکتر توفیق فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ی یادواره ی گاندی –ممبئی Gandhi Memorial Library –Mombay [دوره 0، 29-28، 1377]

ش

ف

ک

  • کاتسنر، کنت زبان های جهان [دوره 0، 29-28، 1377]
  • کاتوزیان، آذر بررسی کتاب های فارسی کتابداری واطلاعات رسانی از سال 1357 تا پایان سال 1372 [دوره 0، 29-28، 1377]
  • کبیر، طاها محسنی روش ترویج وایجاد عادت به مطالعه در کودکان ،نوجوانان ،دانشجویان و خانواده [دوره 0، 29-28، 1377]
  • کوکبی، دکترمرتضی کتابخانه های دانشگاهی وپژوهش: پژوهش موردی [دوره 0، 29-28، 1377]

ل

ن

ه

  • هدایی، دکتر محمد مقایسه آماری منابع کتابخانه های کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه [دوره 0، 29-28، 1377]