نمایه نویسندگان

آ

ب

ج

ح

 • حری، دکتر عباس بررسی وضعیت مجلات منتشرشده در ایران درطول برنامه ی پنج ساله یاول توسعه‹68-72› [دوره 0، 27-26، 1376]
 • حریری، مهرانگیز دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری [دوره 0، 27-26، 1376]

د

 • داوود، سید علی آل نقد و بررسی و معرفی کتابها: رأس مال الندیم اثری ناشناخته در تاریخ غزنویان [دوره 0، 27-26، 1376]

ر

س

ش

 • شعبانی، احمد فهرست کتابهای چاپی فارسی ذیل ثانوی فهرست مشار شامل نام 268 جلد کتاب چاپ شیراز براساس یادداشتهای محمد صادق فقیری [دوره 0، 27-26، 1376]
 • شهنازخدیوی، آثار خوب، راهنمای کتابداران بخش امانت [دوره 0، 27-26، 1376]

ص

 • صافی، دکتر قاسم «کتابداری» در آستانه سی و یکمین سال انتشار [دوره 0، 27-26، 1376]
 • صافی، قاسم دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری [دوره 0، 27-26، 1376]

ع

 • عازم، پرویز دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری [دوره 0، 27-26، 1376]
 • عمادی، گیتی رده بندی اسلام برای کتابخانه های بزرگ اسلامی [دوره 0، 27-26، 1376]

غ

ف

 • فرزین، فرزانه بررسی مقالات کتابداری واطلاع رسانی 1374-1385 [دوره 0، 27-26، 1376]

ک

گ

ل

م

ن

 • نیکنام، مهرداد دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری [دوره 0، 27-26، 1376]

و

ی