عوامل موثر بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه‌های دانشگاهی : پژوهشی در متون

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاری سازمان‌ها در زمینه‌ فن‌آوری اطلاعات از دهه گذشته به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. در این میان کتابخانه‌ها نیز از آثار فن‌اوری اطلاعات بی نصیب نمانده‌اند، به طوری که استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌ها – به ویژه کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی – سبب ارتقاء کارکرد کتابخانه‌ها و قابلیت خدمت رسانی آنها می‌گردد. اما تحقیقات گوناگون، بازدهی این سرمایه گذاری‌ها و میزان نیل به اهداف سازمانی با استفاده از آنها را نامطلوب ارزیابی کرده‌اند. در نتیجه شناسایی عواملی که بر کاربرد فن‌آوری اطلاعات تاثیر دارند، و سپس برنامه‌ریزی برای کنترل آنها، می‌توان به جهت دهی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه کمک کند. مجموعه‌ای از این عامل که با بررسی متون به دست می آید عبارت است از : عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل فنی (تکنولوژیکی)، و عوامل فردی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Organizational investment on information Technology has significantly grown up since last decade. The important role of IT in libraries cannot be ignored, as an effective usage of IT in libraries-especially university and research libraries-leads to the promotion of their performance and services, but various research works suggest an improper outcome of investments on IT, so that the identification of factors that affect IT application may he helpful in effectiveness of this investment. A group of these factors which are extracted through reviewing literature are cultural factors, organizational factors, technical factors, and individual factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Literature Review
  • university library