کتاب‌شناسی خاندان بستانی

نویسنده

چکیده

هدف: در این پژوهش به معرفی خاندان بستانی پرداخته شده است. این خاندان در پیشبرد شکوفایی نهضت ادبی لبنان نقش به‌سزایی داشته‌اند. آنان هر یک به نوبه خود در راه احیای میراث فرهنگی، تمدن و اندیشه کهن عربی و نیز تربیت نسل نوپای لبنانی کوشیده‌اند. بستانی‌ها به عنوان سلسله جنبان ادبای معاصر همواره با تألیف، تدوین، ترجمه و تدریس، خدمات ارزنده‌ای به جهان عرب عرضه کرده‌اند. چندان که در دوره‌ای کمتر از صد سال چهره‌های درخشانی در آسمان علم و ادب و دین و فرهنگ از میان آنان برخاسته است.
روش: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
یافته‌ها: روشن‌سازی تأثیرات این خانواده بر ادبیات عرب و معرفی برخی از مهم‌ترین مشاهیر آنها نظیر: امیل مرشد، پطرس بن بولس، پطرس بن سلیمان، پطرس بن یوسف، سلیم بن پطرس، سلیمان بن خطار، عبدالله بن میخاییل، فرید افرام، فؤاد افرام، کرم سلیمان، ودیع فارس، یوسف بن توما، یوسف بن ظاهر، از یافته‌های این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Anthology of Bustany Family Works

نویسنده [English]

  • Dr.Ezzat Molla Ebrahimi
چکیده [English]

Purpose: The Bust?ni family has an efficient role in the development of contemporary literally advance of Lebanon. Each member of the family did the best to work on reviving the cultural heritage and Arabic civilization and old thoughts and also to teach the young generations of Lebanon. Bust?nis, as the dynamic heads of the contemporary literature published regularly new boos and translations and tried to teach to others. In a period less than a hundred years they introduced very important scholars in science and literature arena.
Methodology: In this current study, literature review approach was used.
Findings: In this paper, we introduce the famous Bust?nis and their works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Literature. Literary Movement of Lebanon
  • Bust?ny
  • Bust?ny-Encyclopedia
  • Lebanon