نویسنده = مریم ناخدا
شناسایی شاخص های ارزیابی مخازن سازمانی: بررسی مخزن سازمانی دانشگاه الزهرا

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 21-39

مریم فلاح؛ مریم ناخدا؛ میترا صمیعی؛ فاطمه فهیم نیا


طراحی الگوی تولید منابع آموزشی باز برای سیستم آموزش مجازی دانشگاه تهران

دوره 55، شماره 3، مهر 1400، صفحه 40-55

عیسی نوروزیون؛ مریم ناخدا؛ شیرین زاهدی


ارائه الگوی مدیریت قبل از بحران در مراکز اسنادی (آرشیوی) ایران

دوره 55، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-70

صدیقه احمدی فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فهیمه باب الحوائجی


مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 13-39

هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


تدوین سناریوهای متصور برای آیندۀ برنامه های پژوهشی دانشگاه ها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی

دوره 53، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 77-96

مریم ناخدا؛ علی مرادمند؛ نادر نقشینه؛ علیرضا نوروزی


ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

دوره 53، شماره 3، آذر 1398، صفحه 13-31

اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


مولفه های مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاه های اطلاعاتی

دوره 51، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-26

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ محمد حسنزاده؛ محسن نظری


مدیریت پرونده‌های الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌ها

دوره 47، شماره 2، تیر 1392، صفحه 209-220

مریم ناخدا؛ سپیده فهیمی فر؛ نسترن پورصالحی