نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش رایانه ای روش های تدریس درکتابداری [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • آموزش کاربران محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند [دوره 38، شماره 42، 1383]

ا

 • ایران تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • ارزیابی درونی ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • ارویا جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • استناد گزارش های استنادی مجله صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • اسلام جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • اطلاع جوی بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • الز ویر مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • اینترنت مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • اینترنت وب نگاشت ها و نقش آنها در استفاده از منابع علمی اینترنت [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • اینترنت بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]

ب

 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • برنامه ریزی محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند [دوره 38، شماره 42، 1383]

پ

 • پایان نامه ها بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • پژوهشگاه ها بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]

ت

 • تا ریخ جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • تحصیلات تکمیلی مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • تحلیل استنادی بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • تحلیل استنادی صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • تمدن اسلامی جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • تهران بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • تهران بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]

ج

 • جست و جوی پیوسته بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]

خ

 • خدمات مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • خدمات فنی مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • خدمات مرجع دیجیتالی خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی [دوره 38، شماره 42، 1383]

د

 • دانشجویان بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشجوبان مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشجوبان کتابداری و اطلأع رسانی بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • دانشکاه یزد بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 6 مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشگاه اصفهان ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشگاه تهران مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشگاه تهران مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • دانشگاه تهران مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • دانشگاه شهید بهشتی مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • دانشگاه ها بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • دسترس پذیری مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]

ر

 • رده بندی میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • رفتار اطلاع یابی مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • روش تدریس روش های تدریس درکتابداری [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • روش های مطالعه بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه [دوره 38، شماره 42، 1383]

ز

 • زندگینامه ها تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند [دوره 38، شماره 42، 1383]

س

 • سیا ستگذا ری بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • سخنرانی روش های تدریس درکتابداری [دوره 38، شماره 42، 1383]

ض

 • ضریب تاثیر بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]

ع

 • عامل تأثیر صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • عرفان تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • علوم انسانی بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه [دوره 38، شماره 42، 1383]

غ

 • غرب جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]

ف

 • فن آوری اطلاعات میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی شهر اهواز [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • فهرست نویسی میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • فهرست نویسی مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]

ک

 • کارشناسی میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی شهر اهواز [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کارشناسی ارشد بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کارشناسی ارشد میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی شهر اهواز [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتاب جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتا بخا نه جایگاه مسلمانان در تاریخ کتاب و کتابخانه: نقدی برکتابخانه وکتابداری از علی مزینانی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابخانه دانشکاهی خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • کتابخانه دانشکاهی محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • کتابخانه دانشکاهی میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مروری تحلیلی بر خدمات فنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابخانه ملی میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابخانه های دانشگاهی بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • کتابداری و اطلأع رسانی بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابداری و اطلأع رسانی میزان به کارگیری فن آوری نوین اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی شهر اهواز [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • کتابداری و اطلاع رسانی روش های تدریس درکتابداری [دوره 38، شماره 42، 1383]

گ

م

 • مجله الکترونیکی مطالعة میزان دسترسی به پایگاه مجلات الکترونیکی الزویر در دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • مدیر یت بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • مراکز اطلاع رسانی بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • مرجع خدمات مرجع دیجیتالی درکتابخانه های دانشگاهی [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • منابع علمی وب نگاشت ها و نقش آنها در استفاده از منابع علمی اینترنت [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • موادمکتوب غیر کتابی بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]

ن

 • نابینایان مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • ناهمکونی میزان همگونی فهرستنویسی درکتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • نسخه های خطی تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • نطام ملی اطلاع رسانی بررسی راهکارهای عملیاتی کردن طرح نظام ملی اطلاع رسانی در دانشگاه های کشور [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • نمایه سازی بررسی وضعیت نمایه سازی مواد مکتوب غیر کتابی در پژوهشگاه های شهر تهران [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • نیم عمر بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380) [دوره 38، شماره 41، 1383]
 • نیم عمر صفحه فشرده گزارش های استنادی مجله (ICR) چگونگی کاربرد آن در مطالعات کتابسنجی [دوره 38، شماره 41، 1383]

و

 • وب نگاشت وب نگاشت ها و نقش آنها در استفاده از منابع علمی اینترنت [دوره 38، شماره 42، 1383]

ه

 • هند تک رساله ای در سلسله عرفای ایران و هند [دوره 38، شماره 42، 1383]
 • هند محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند [دوره 38، شماره 42، 1383]