کتابخانه های مرکزی دانشگاهی ونقش پژوهشی آن

نویسنده

چکیده

برای اینکه کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها ،جایگاه شایسته ای دراجتماع به دست آورند وبه دانشجویان،پژوهشگران ،استادان وسیاستگذاران در رسیدن به اهداف خود ،به نحو مطلوب وشایسته ،یاری رسانند ودر انتقال دانش به گونه روزافزونی فراترازادای وظایفی سنتی از قیبل انتخاب کتاب ،فراهم آوری سازماندهی نگهداری و امانت دهی مدارک بپردازند ،ضرورت طرح انتخاب استراتژی مناسب تحول در آن از روزمرگی تا بدل شدن به یک مرکز پژوهشی فعال وپویا ،اهمیت واولویتی دارد که دراین مقاله موردبررسی قرار میگیرد .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

To gain a proper place in society, and to help students, scientists, professors and the executives to achieve their objectives, central university libraries should choose a good strategy of evolution to change from mere daily activities of collecting, organizing and disseminating knowledge to an active and dynamic research centre which is discussed in this artc1e.