تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی

خلاصۀ استاندارد عنوان:.Acad. Librariansh. Info. Res

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری: 6 هفته

نرخ پذیرش: 16%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به متن مقالات

نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی از تاریخ  ۱۴۰۰/۰1/0۱ ازنویسندگان محترم مجله جهت پردازش مقالات (داوری، ویراستاری و... ) چهار میلیون ریال دریافت می‌نماید. ۵۰ درصد از هزینه پس از انجام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه ی حق چاپ از نویسنده، و ۵۰ درصد باقی‌مانده پس از آماده سازی مقاله برای انتشار(قبل از انتشار رسمی مقاله) اخذ خواهد شد. 

      

                                   

 

شماره جاری: دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

واکاوی کارکرد هوشمندی کسب‌وکار درکتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 1-14

معصومه آدینه؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد حسن زاده؛ علی اصغر پورعزت


تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

صفحه 59-74

مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان