اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رسول جعفریان

تاریخ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

jlibut.ac.ir

سردبیر

دکتر فاطمه فهیم نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه تهران

fahimniaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه شیراز

deanricest.ac.ir

مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

kokabi80yahoo.com

دکتر نادر نقشینه

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه تهران

nnaghshut.ac.ir

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

noroozi.rezagmail.com

دکتر علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~pourezzat/publications
pourezzatut.ac.ir

دکتر نصرت ریاحی نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/134/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7?slc_lang=fa&&cv=134&mod=scv
ara_purriahiyahoo.com

دکتر فاطمه فهیم نیا

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

fahimniaut.ac.ir

دکتر حمزه علی نورمحمدی

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/nourmohammadi/default.aspx
nourmohammadi.hgooglemail.com

مدیر داخلی

دکتر علی شعبانی

مدیریت اطلاعات دکتری مدیریت اطلاعات ، استادیار دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~alishabani
alishabaniut.ac.ir
+982161112930