اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فاطمه ثقفی

مدیریت، مدیریت صنعتی دانشیار، گروه‌ آموزشی مدیریت‌ صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~fsaghafi
fsaghafiut.ac.ir
0000-0003-4843-6885

h-index: 15  

سردبیر

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات دانشیار گروه علم اطلاعات و مدیریت دانش، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 22  

دبیر تخصصی

دکتر علی شعبانی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، بازیابی اطلاعات، مدیریت اطلاعات و دانش استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~alishabani
alishabaniut.ac.ir
+982161112930
0000-0001-7323-4332

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم‌سنجی، کتاب‌سنجی استاد بازنشسته، بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

www.researchgate.net/profile/Jafar-Mehrad
jafarmehrad1yahoo.com
0009-0003-2261-2331

h-index: 10  

jafar.mehrad2010@gmail.com

عبدالرضا نوروزی چاکلی

علم اطلاعات و دانش شناسی، علم‌سنجی، کتاب‌سنجی دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ref.shahed.ac.ir/noroozi_en
noroozi.rezagmail.com
0000-0002-0088-9159

h-index: 9  

دکتر نادر نقشینه

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، بازیابی اطلاعات، کتابخانه دیجیتال دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~nnaghsh
nnaghshut.ac.ir
0000-0002-0509-5454

h-index: 10  

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

فناوری اطلاعات و ارتباطات، آرشیو، رفتار اطلاع‌یابی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/rezaei/en
srezaeialzahra.ac.ir
+98 21 88030662
0000-0003-3113-2973

h-index: 7  

دکتر محسن نوکاریزی

علم اطلاعات، بازیابی اطلاعات، رفتار اطلاع‌یابی استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mnowkarizi.profcms.um.ac.ir/
nowok1345gmail.com
0000-0001-7716-8280

h-index: 8  

mnowkarizi@um.ac.ir

دکتر فاطمه فهیم‌نیا

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، بازیابی اطلاعات، مدیریت دانش دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/en/~fahimnia
fahimniaut.ac.ir
0000-0002-8991-5391

h-index: 10  

دکتر نصرت ریاحی‌نیا

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، بازیابی اطلاعات، کتابدرمانی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/134/Nosrat-Riahinia
riahiniakhu.ac.ir
0000-0003-2609-6330

h-index: 10  

دکتر حمزه‌علی نورمحمدی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علم‌سنجی، کتاب‌سنجی دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

shahed.ac.ir/nourmohammadi/default.aspx
nourmohammadishahed.ac.ir
0000-0002-5466-6647

h-index: 7  

دکتر علی‌اصغر پوعزت

مدیریت، مدیریت دولتی استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~pourezzat/
pourezzatut.ac.ir
0000-0002-1875-3479

h-index: 14  

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی دانش، سازماندهی اطلاعات استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

www.researchgate.net/profile/Morteza-Kokabi
kokabi80yahoo.com

h-index: 5  

دکتر غلامرضا حیدری

علم اطلاعات، مدیریت اطلاعات، علم‌سنجی، کتاب‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

soc.razi.ac.ir/en/~ghrhaidari
ghrhaidarigmail.com
0000-0003-2991-0713

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر عاصفه عاصمی

علم اطلاعات، نظام اطلاعاتی هوشمند کسب‌وکار، دانش، اطلاعات، داده دانشیار، دانشگاه کوروینوس بوداپست، بوداپست، مجارستان

www.researchgate.net/profile/Asefeh-Asemi
af_asemiyahoo.com
0000-0003-1667-4408

h-index: 16  

asemi.asefeh@uni-corvinus.hu

دکتر داود معصومی

فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش مجازی، آموزش، کتابخانه دیجیتال گروه علوم تربیتی، دانشگاه گاول، سوئد

www.hig.se/DavoudMasoumi
davoudmasoumigmail.com
0000-0002-3898-8005

h-index: 10  

davoud.masoumi@hig.se

مدیر اجرایی

ساناز امامی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی دانش، سازماندهی اطلاعات مدیر کتابخانه دانشکده کارآفرینی، تهران، ایران

entlib.ut.ac.ir/fa
jlibut.ac.ir
0000-0002-1559-8418