اهداف و چشم انداز

هدف نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌‏رسانی دانشگاهی ارتقاء و توسعه فرهنگ علم اطلاعات و دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی) در کشور و فراهم آوردن منابع تخصصی و همچنین انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطوح ملی و بین­‌المللی است. با توجه به اینکه نشریه بر حوزه موضوعی کتابخانه‌های دانشگاهی تمرکز دارد، در این راستا مقالات پژوهشی و مروری در حوزه‌های موضوعی زیر پذیرفته می‌شود: کتابخانه‌های دانشگاهی؛ نیازهای اطلاعاتی دانشگاهی؛ نظام‌های بازنمایی و بازیابی اطلاعات؛ نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ارزیابی و سنجش اطلاعات؛ سازماندهی و رده‌بندی اطلاعات؛ نظریه‌های طبقه بندی کتابخانه; پردازش اطلاعات؛ طراحی نظام‌های اطلاعاتی؛ مدیریت اسناد الکترونیکی؛ کتابخانه‌های دیجیتال؛ کتابخانه‌های دانشگاهی و وب؛ نظریه‌های اطلاعات و ارتباطات؛ تبادل اطلاعات؛ اقتصاد اطلاعات؛ جامعه اطلاعاتی؛ سیاست اطلاعاتی؛ رفتار اطلاع‌یابی؛ تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و علمی اطلاعات؛ بازاریابی اطلاعات؛ نظام‌های اطلاعات مدیریت دانشگاهی (AMIS)؛ اطلاع‌سنجی، کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، و تحلیل استنادی در زمینه مسائل دانشگاه‌ها؛ ...