تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (JLIB) - کاربران