ادای دین به مصطفی بن عبدالله معروف به حاج خلیفه یا کاتب چلبی کتابشناس بزرگ ترک

نویسندگان

چکیده

مصطفی بن عبدالله معروف به کاتب چلبی وحاج خلیفه از کتابشناسان بزرگ قرن یازدهم هجری /هفدهم میلادی است.بیشتر آثار اوبه تاریخ وجغرافیا اختصاص دارد،اما شهرت عمده ی او درمیان کتابشناسان به سبب تالیف کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون است. حاج خلیفه دراین اثرخود قریب 15هزارکتاب ورساله رامعرفی کرده وحدود 10 هزار نام مولف وشارح رادر کتابش آورده است .کاتب چلبی،کتاب خودرابه دو دلیل به زبان عربی تالیف کرده است .نخست آنکه اکثر اسامی کتب ومولفان آنها به عربی است ودوم آنکه زبان عربی در روزگار وی ،زبان علمی تلقی می شد .کتاب حاج خلیفه درمورد کتاب های ایرانی وفارسی هم یکی از مآخذ عمده است .سُلّم الوصول هم ازآثار عمده ی اوست که هنوز به صورت خطی باقی مانده است .هردو کتاب مربوط به کتابشناسی را حاج خلیفه به ترتیب الفبایی فراهم کرده است .جمله ی آغاز هر کتاب ورساله را اورده ودراین باب او مبتکر بوده است .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The great turkish bibliographer known as Hadj khalifah or chalapi scriber is a famous Bibliographer of Hejeri Elerenth century (Christian seventeenth century). Most of his works are on history and geography.
But his reputation among bibliographers is because of compiling the book Kashf al zonoon an Asamial kotob al fonoon About fifteen thousand books and treatise are introduced in this work and Hadj Khalifah has also mentioned the name of ten thousand writers and commentators. He has written his book in Arabic, First because most of the books and their writer's name were in Arabic, and second because the Arabic Language was
known as the scientific Language of the era. one of his other works is solm al vosul which is yet as manuscript. Both of these two bibliographies are compiled in alfabetic order and the beginning sentence of each book is mentioned. Therefore he is regarded as an imitiator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -