بررسی نیازها وعلایق مطالعاتی نوسوادان درایران‹نیمه دوم 1375›

نویسنده

چکیده

به منظور تدوین خواندنی های ساده ومناسب برای گروه های نوسواد وکم سواد جامعه ،شناخت نیازها وعلایق مطالعاتی آنها ضروری است .تحقیق حاضر با این هدف وبا استفاده از روش پیمایشی درسطح ملی باهمکاری نهضت سوادآموزی به این مهم می پردازد.باتوجه به نتایج آن،کتابخانه های عمومی کشور میتوانند به مجموعه سازی مواد موردنیاز این گروه ها وناشرین ونویسندگان به نشر ونگارش عناوین مورد علاقه ایشان توجه بیشتری کنند تا ترویج فرهنگ مطالعه درمیان این قشروسیع به سهولت تحقق یابد .در نیاز سنجی حاضر،نظرات سه گروه نوسواد،آموزشیاروراهنمای تعلیماتی با استفاده از پرسشنامه سوال شد.روی هم تعداد4737 پرسشنامه در کلیه استان های کشور توزیع مصاحبه وگردآوری گردید.و نتایج به دست آمده نشان میدهد که در هرسه گروه نمونه ،بیشترین انتخاب برای اولویت اول درموضوع اگاهی های اجتماعی بوده است که 33درصدنوسوادان،38 درصدآموزشیاران و7/42 درصد راهنمایان تعلیماتی راشامل می گردد .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study was the cognition of reading needs and interests of new literates in order to produce easy to read materials by Literacy Movement Organization (LMO) and the relevant adult education organizations, private publishers and of course to help the librarians to select proper materials for target groups namely semi literates and new literates of the society .
A sample of 3565 new literate adults participating in LMO classes were investigated by means of structured questionnaires which were filled by interviewes in 26 provinces. To collect more information, a sample of 863 tutors of LMO and a sample of 309 educational guides of LMO were send the questionnaires too.
The results showed that majority of the three mentioned respondents have primarily chosen social awareness. The new literates at first priority were interested in reading about subjects which imporves their social life. However, they were intersted to know more about hygiene specially the ways of preventing different diseases and then preferred to read about religion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -