کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی هند

نویسنده

چکیده

درپژوهش حاضر،ضمن ارائه تصویری کلی از کشور هند،تاریخچه کتابخانه هاو نظام اطلاع رسانی این کشور وهمچنین زیرساخت اطلاعاتی در کتابخانه هایی مانند کتابخانه های ملی ،کتابخانه های عمومی،کتابخانه های آموزشی وکتابخانه های اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد و مطالبی سودمند به نظرخوانندگان گرامی می رسد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, the history of libraries and information system in India and also the Information structure in libraries such as national libraries, public libraries, school libraries and special libraries are disscused, and offeres valuable information to the
user.