معرفی ترجمه ای کهن از قرآن کریم اثر:نظام الدین نیشابوری‹قرن هشتم هجری قمری›

نویسنده

چکیده

نظام نیشابوری از دانشمندان قرن هشتم هجری است که کتابهای متعددی در زمینه های علوم عربی و قرآنی از خود بر جای نهاده که از جمله ی آنها ترجمه است از قرآن کریم به زبان فارسی،که دراین مقاله سعی شده است تاضمن اثبات نگارش چنین ترجمه ای از سوی نظام ،به معرفی ویژگیهای این ترجمه نیز پرداخته شود.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nezam al Din Nishabouri is one of the scientists of Hedjeri eighth century who has written many books in Arabic and Koranic sciences. one of his works is a translation of Koran in Farsi. The aim of this article is to prove that the translation is done by N ezam himself and also to mention the specificity of the translation.