منابع ومستندات نهج البلاغه

نویسنده

چکیده

شعروخطابه ،در جزیرة العرب در روزگاران جاهلیت ،دو هنر برجسته ی اعراب بود .ظهوراسلام سرآغاز وعاملی ژرف درتحول سخنوری به شمار می رود،زیرا رسول خدا ‹ص›خطابه راوسیله ی تبلیغ دین قرار داد امام علی بن ابی طالب ‹ع›در سخنوری وهنر فصاحت وبلاغت از موهبتی بی مانند برخوردار بود .در نیمه ی نخست سده ی نخستین اسلامی ،سخنوری به اوج تکامل رسید .سخنان امیرالمؤمنین درطول تاریخ همیشه مورد توجه سخن شناسان ودانشمندان بوده بیشتر کتاب های ادبی وعلمی وحدیثی وتاریخی سخنان وی را زینت بخش خودمی ساختند تا اینکه درقرن چهارم که دوران زرین فرهنگ اسلامی نامیده شده است ،سخن شناس وشاعر ودانشمندی فرهیخته به نام سید رضی گزیده ای ازخطابه ها ،کلام ها ،وصیت ها،نامه ها ، بخش نامه ها وکلمات قصار امیرالمؤمنین را درکتابی گرد آورد وآن رانهج البلاغه نامید .
چون سید رضی قصد تالیف کتابی در موضوع حدیث یا فقه یا کلام ودیگر علوم اسلامی نداشت منابع ومستندات سخنان امیرالمؤمنین را –جز در 17 مورد-یادآوری نکرده است وهمین اور باعث ایجاد شک وشبهه هایی در صحت انتساب این سخنان به امیرالمؤمنین گردیده است، وحال آنکه با تحقیق در منابع موجود پیش از تالیف نهج البلاغه می توان بخش بزرگی ازآن سخنان را درآن منابع یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Poetry and oratory were two outstanding arts of lahalia Arabs in the
Arabian Peninsula. There was a great change in the art of oratory with the appearance of Islam because the prophet made use of oratory to spread
the religion. Imam Ali bin Abu Talib's mastery in oratory and rhetoric was unique. In the first half of the first Islamic century, Oratory reached its
peak of perfection.
The sayings of Amirol-Mo'meninhas always been noted by scholars of
language and academics; most literary, scientific, commendatory and historical book have used his saying. In the fourth century AD, considered
as the age of golden Islamic culture, a great scholar, Seyyed Razi gathered a selection of sayings, addresses, letters, official letters, bequests and
aphorisms in a book and called it "Nahjolbalagha.
As Seyyed Razi had not intended to produce a book in Hadith,
juri_prudence or theology, he did not mention the sources and documents -except in 17 cases- for Amirol-Mo'menin's sayings. This has cast doubts
on the authenticity of these saying, while searching sources available before the publication of Nahjolbakagha one can find a large part of
sayzngs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eloquence
  • Oratory
  • Rhetoric
  • source