بررسی مطبوعات فلسطین دردوره ی عثمانی ‹1876-1916 م›

نویسنده

چکیده

بی شک مطبوعات نقش بسزایی در رشد وهدایت افکار عمومی دارند ومی توانند زمینه گسترده ای را برای بررسی مسائل سیاسی ،اقتصادی واجتمعی جوامع بشری را فراهم سازند.هرچند فلسطینیان درطول تاریخ قربانی توطئه های شوم استعماری گشته اند،اما روزنامه نگاران باثبت وقایع ورویدادهای مهم کشور برای بیداری افکارعمومی ،حفظ هویت ملی وبه تصویر کشیدن مظلومیت هموطنان خود به پا خواستند .ما نیز دراین پژوهش برآنیم اتبه بررسی ابعاد کمی وکیفی، تحلیل محتوی وقالب ، ارزیابی مراحل پیشرفت مطبوعات فلسطین دردوره ی عثمانی بپردازیم. امیداست که خوانندگان راسودمند افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Emile Habiby, Palestinian writer, journalist and politician, living in the occupied territories, tries to show in his writtings, many images of the Palestinian Resistance.
The writer of this article try to study Habiby's method of writting and to
introduce his most important book: "Politics of the six days".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emile Habiby
  • Journalist
  • Palestinian
  • writer