دانش ،نخستین نشریه ی آموزشگاهی ایران

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر ،بررسی علمی وپژوهشی است درباره ی نشریه ی دانش ،نخستین نشریه آموزشگاهی ایران وازابزار مهم اطلاع رسانی که دردارالطباعه ی دارالفنون تهران،طبع ونشر می شد وحاوی مطالب علمی، اجتماعی ودانستنی های تاریخی،مطبوعاتی وانشاپردازی سودمندی استکه اینک از نظرخوانندگان گرامی می گذرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article is a review on the first school periodical in Iran entiteled "Danesh". It was one of the few periodical of that time, published in
"Daralfonoon" Publication Office in Tehran and contained scientific, social and historical information. The style of writing deserves notable
attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali-Goli Mokhberaldouleh
  • Daralfonoon
  • Daraliman-e Qom
  • Mirza Abass
  • Mirza Ali-Akbar Khan Shirazi
  • Mohamad Kazem ibn Ahmad
  • Resaleh-ye Meftahalolum
  • Sanialdouleh