بخشی از کتابخانه های اسلامی قرون وسطی درقلمرو حکومت عثمانی

نویسندگان

چکیده

نویسنده مقاله سعی کرده تاهمه ی شواهد موجود درمورد وجود کتابخانه درامپراطوری عثمانی در قرون وسطی را بررسی کند وشواهد مربوط به کم وکیف کتابخانه ها در عثمان قاضی ،اورخان قاضی، مراد اول، بایزیداول، محمد اول، مراددوم ومحمد دوم را ارائه دهد.نتایج مطلوب نشان می دهد که کتابخانه های این دورهاز تاریخ عثمانی ،معدود ،کوچک و معمولاً فاقد کتابدار بوده اند.اکثر قریب به اتفاق انها وقف دانشگاه یا مسجد می شدند وازجمله علل توسعه ی ناکافی کتابخانه ها نبود زیرساخت آموزشی در قلمرو عثمانی به ویژه درسرزمینهایی بوده که عثمانیها از ممالک غیراسلامی تصرف می کردند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this article is to examine all the available evidence for the existence of medieval Ottoman libraries which include libraries
established during the reigns of Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad I, Bayazid I, Mehmed I,Murad II and Mehmed II. The libraries of this
period were invariably endowed to colleges and mosques. The salient
characteristic of these libraries was that they contained small collection
and usually did not have a librarian appointed for their custody. The lack of educational infrastructure and lack of collections for founding
libraries effect on libraries at this period of Ottoman history.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medieval Librarien
  • Ottoman Libraries
  • Turkieh Librarien history