طرح تدوین اصطلاحنامه نسخه‌شناسی در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: نسخه‌های خطی به عنوان آثار مکتوب گذشتگان بخشی از تاریخ کتاب و کتابداری در ایران را به خود اختصاص داده و حاوی اطلاعات مفیدی در موضوعات مختلف هستند. توجه به بازیابی اطلاعات موجود در این مجموعه‌ها و شناسایی آنها در سال‌های اخیر، نیاز به استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات در این حوزه را بیش از پیش محسوس کرده است. با توجه به وجود بیش از 5000 واژه تخصصی در حوزه نسخه‌های خطی (کتابشناسی و نسخه‌شناسی)، نیاز به کنترل و ارزشیابی اصطلاحات و تعیین حدود موضوعی آنها امری ضروری است. از آنجا که اصطلاحنامه یکی از ابزارهای کنترل واژگان و بازیابی اطلاعات است، تدوین اصطلاحنامه‌ای جامع و مانع با حفظ پشتوانه انتشاراتی واژگان و تعیین حدود موضوعی آنها پیشنهاد می‌شود.
روش: بدین منظور طرح حاضر با روش سندی و کتابخانه‌ای به بررسی اصطلاحنامه‌های موجود و ساختار آنها و تعیین حدود موضوعات نسخه‌شناسی پرداخته و سپس با روش طراحی سیستم طرحی در زمینه ساخت و اجرای این اصطلاحنامه ارائه کرده است.
یافته‌ها: در این پژوهش ، ساختار چهریزه‌ای براساس نمونه‌های موجود برای اصطلاحنامه نسخه‌شناسی پیشنهاد گردیده و نمونه کوچکی از اصطلاحنامه نسخه‌شناسی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thesaurus Construction Project for the Persian Manuscripts

نویسندگان [English]

  • Elaheh Rohidel
  • DR.Nahid Banieghbal
چکیده [English]

Purpose: Manuscripts as written works of past generations are important collections in research and university libraries in Iran. They convey useful information about different subject areas. The need to this enormous amount of information emphasis on their organization and the application of the new electronic information technologies.
Methodology: Regarding to the presence of more than 5,000 special vocabularies in the field of manuscript, it is essential to control and organize the terms according to their subject limitations in a systematic design. Since, thesaurus is one of the controlling tools of words and information terms in this subject then preparing an electronic comprehensive thesaurus in addition to published version is recommended. Therefore, a plan for thesaurus and its structure and the limitation of codicology terms is surveyed.
Finding: The result of survey for the first time in Iran is a structure suggested for the thesaurus of codicology according to available samples and a brief example of thesaurus has been rendered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • codicology
  • Manuscripts
  • Thesaurus