تحلیل استنادی آرشیو مقالات پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

نویسندگان

چکیده

هدف: این تحقیق برای تعیین الگوی رفتار علمی پژوهشگران در چگونگی استفاده از منابع علمی، به تحلیل استنادی مقاله‏های ارائه شده توسط پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در فاصله سال‏های 1370-1384 پرداخته است.
روش: با استفاده از روش تحلیل استنادی از 547 عنوان مقاله موجود در آرشیو کتابخانه، 3642 استناد استخراج شد. همچنین از قانون برادفورد درخصوص نشریات ادواری مورد استناد استفاده شده است.
یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد تعداد متوسط استناد در هر مقاله حدود 8 استناد است. بالاترین میزان استناد با 5/45 درصد مربوط به نشریات ادواری می‏باشد. 5/90 درصد از استنادها به زبان انگلیسی است. پروانه ثبت اختراعات با 5/16 سال بالاترین و منابع الکترونیکی با 1/2 سال پایین‏ترین میانگین نیم‏عمر را دارند. همچنین با استفاده از ضریب برادفورد 6 عنوان نشریه هسته نیز مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Articles Published by the Engineering Research Institute of Ministry of Jihad Keshavarzi

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Tasviri Ghamsari
  • Mohammad Reza Jahan Nama
چکیده [English]

Purpose: Using citation analysis of articles published by researchers of the Engineering Research Institute (1991-2005), the current papers examines information seeking behavior of researchers. .
Methodology: For this reason, 3642 citations were extracted from 547 articles published by the researchers Applying Bradford's Law of Scattering to the cited periodicals, the most used periodicals were identified.
Findings: Results showed that the highest rate of citation was 45.5% belonging to periodicals. About 90.5 percent of citations were in English. Patents with 16/5 years and electronic resources with 2.1 years had the highest and the lowest half-life respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Articles.
  • citation
  • Citation analysis
  • Jihad Keshavarzi Engineering Institute