بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی

نویسنده

چکیده

هدف: این پژوهش رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان دوره دکتری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران در استفاده از اینترنت ومنابع الکترونیک را بررسی می‌کند.
روش: برای انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. با تجزیه و تحلیل 61 پرسشنامه جمع‌آوری شده، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و گرایش‌های تحصیلی جامعه مورد مطالعه مشخص گردیده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد 100 درصد جامعه آماری از پست الکترونیک، پایگاه‌های الکترونیکی و موتورهای جستجو استفاده می‌کنند. بیشتر دانشجویان در محل کار از اینترنت استفاده کرده و نزدیک به نیمی از آنان روزانه یک ساعت در منابع الکترونیکی و اینترنت به جستجو می‌پردازند. 2/49 درصد افراد مورد پ‍ژوهش دارای تجربه بیش از سه سال آشنایی با اینترنت هستند. مهم‌ترین روش آشنایی آنها با اینترنت تجربه شخصی، آزمایش و خطا است. دانشجویان مورد بررسی، مهم‌ترین هدف را در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی، فعالیت‌های پژوهشی و مهم‌ترین دلیل را، حجم زیاد اطلاعات و مهم‌ترین منبع مورد جستجو را مجلات الکترونیکی تخصصی ذکر کرده‌اند. مهم‌ترین روش شناسایی این منابع توسط دانشجویان، استفاده از موتورهای جستجو است. از طرفی دانشجویان مشکلات گوناگونی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک دارند. مهم‌ترین آن ترافیک شبکه و پائین بودن سرعت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet and Electronic Recourses Searching Behavior Among Geography Ph.D. Students of Tehran University: An Exploratory Analysis

نویسنده [English]

  • Abas Eslami
چکیده [English]

Purpose: The present research aimed to study Internet and electronic recourses searching behavior of geography Ph.D. students of Tehran University.
Methodology: Using a questionnaire survey, demographic features and educational trends of 61 studied students were analyzed.
Findings: Results showed that all of the statistical population used e-mail services, databases and search engines. Most of the students in this study used Internet at their work place. On average 45.9% of students used Internet one hour a day. Almost half of students (49.2%) have had 3 years experience in using Internet and electronic recourses. The most significant ways that they learnt using Internet was personal experience and trial error manner. The most recognized motivation for using Internet and electronic resources was associated with research activities. Using commercial search engines was the most important method to access internet and electronic information recourses. Finally, there were some problems influencing using electronic resources for research activities such as high network traffic and low Internet speed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Resources' Tehran University
  • Geography Ph.D. Students
  • Information seeking behavior
  • Internet