نقش کتابخانه‌ها در تحقق جوامع اطلاعاتی و معرفتی

نویسنده

چکیده

جامعه معرفتی به مثابه فضایی که از تقویت و ارتقاء دانش (عیان/نهان) اجتماعی مایه می‌گیرد و جامعه اطلاعاتی به عنوان فضایی که دانش موجود را برای جویندگان اطلاعات قابل دستیابی و بهره-برداری می‌سازد دو گونه جامعه‌ای هستند که یکدیگر را کامل می‌کنند و یکی جایگزین دیگری نیست. کتابخانه‌ها (به معنای وسیع کلمه) به اعتبار اینکه دانش تولید شده جامعه را- بعضاً یا کلاً- گردآوری و ذخیره‌سازی می‌کنند، در پیشبرد جامعه معرفتی سهمی عمده دارند؛ و به اعتبار آنکه شرایط دستیابی به دانش تولیدشده را به منظور دریافت اطلاعات مورد نیازشان فراهم می‌سازند جامعه اطلاعاتی را ارتقاء می‌بخشند. بنابراین، بیجا نیست که تعدّد، تنوع، و چگونگی عملکرد کتابخانه‌های یک جامعه را از جمله جلوه‌های بارز نیل به جامعه معرفتی و اطلاعاتی تلقی کنیم، و برنامه‌ریزی برای ارتقاء تولید دانش و تبادل اطلاعات به منظور حصول این دو نوع جامعه را در گرو رشد و ارتقاء تولید دانش و تبادل اطلاعات به منظور حصول این دو نوع جامعه را در گرو رشد و ارتقاء کتابخانه‌های هر جامعه‌ای بدانیم؛ چنانکه می‌توان ادّعا کرد: سرمایه‌گذاری برای پویاسازی همه جانبه کتابخانه‌ها، در واقع، سرمایه‌گذاری در جهت نیل به جامعه معرفتی و اطلاعاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Libraries in Developing The Knowledge & Information Societies

نویسنده [English]

  • Dr.Abass Horri
چکیده [English]

Knowledge society as a space originated from promotion of the (explicit/Implicit) social knowledge, and information society as a space to have access to information are two societies complete each other. Libraries (in a vast meaning), because of their efforts to collect and store the produced knowledge, contribute in promoting the knowledge society; and as spaces make the information access able for people, promote the information society. Therefore, the quantity, the quality, and the activities of libraries in a society may be considered as the clear signs of so-called knowledge and/or information societies. It may be claimed that investment for activating libraries is, in fact, investment for promoting knowledge and information societies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Information Knowledge society
  • Information society
  • Library Knowledge