تحلیل ساختاری توصیفگرهای فارسی پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعة ساختار توصیفگرهای فارسی پایگاه‌های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران پرداخته است. به این منظور، سه پایگاه چکیده پایان‌نامه‌های ایران، راهنمای همایش‌های ایران، و چکیده‌ تازه‌های تحقیق در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران به عنوان پایگاه‌های نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل توصیفگرها، سیاه‌هه‌ای با عنوان جدول شاخص‌های ارزیابی توصیفگرها با پنج ویژگی شکل، تشابه، برابرگزینی، اسامی خاص، و ارجاع مورد استفاده قرار گرفت که هر ویژگی، به نوبة خود، مؤلفه‌هایی را در برمی‌گرفت. براساس یافته‌های پژوهش، و با در نظر نگرفتن شاخص‌های شماره 7 و 12 که به ترتیب با 1 و 4 مورد 100 درصد استاندارد هستند، شاخص شماره 9 با 84/97 درصد، بالاترین درصد استاندارد و شاخص شماره 13 با 44/44، پایین‌ترن درصد استاندارد را داراست. در ارتباط با ویژگی‌های توصیفگرها، مؤلفه‌های مربوط به شکل، تشابه، و برابرگزینی با درصد بالایی (بیش از 92 درصد) استاندارد هستتند. ولی شاخص شماره 3 تنها با 42/59 درصد، و شاخص شماره 6 با 11/79 درصد، استاندارد است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Structure of Persian Descriptors Used in IRANDOC Data bases

نویسندگان [English]

  • Shokufeh Akhundi
  • Dr.Abbas Horri
چکیده [English]

The present research has been carried out to study the structure of indexing language databases of IRANDOC. Three databases have been selected as a sample: Iranian Dissertation Abstracts. Directory of Scientific Meetings Held in Iran. Current Research in Iranian Universities and Research Centers. Some descriptors have been selected as a sample for study. To analyze the descriptors checklist was needed, for this reason the descriptors were produced with reference to different resources of rules and guidelines related to standards, which has been submitted in the form of checklist with the title of Descriptors Evaluation Indexes Table. According to the checklist, the descriptors have been studied under five specialties and the results were analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Database
  • descriptor
  • IRANDOC