آنتروپی، آنتروپی منفی، و اطلاعات

نویسنده

چکیده

مفهوم اطلاعات در سیر توسعة خود با مفهوم آنتروپی که محققان ترمودینامیک در قرن نوزدهم ابداع کرده‌اند پیوند یافته است و از این منظر، اطلاعات عبارت از نظم یا نگانتروپی است. از سوی دیگر، آنتروپی با مفاهیمی همچون هیاهو و اختلال که مولد بی‌نظمی است نیز همبسته است. در این مقاله، به هر یک از مفاهیم مورد اشاره شده است و رابطة آنها در بستری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entropy, Negentropy, and Information

نویسنده [English]

  • Dr.Narges Neshat
چکیده [English]

Evaluation Criteria for Different Versions of the Same Database
the concept of information, during its development, is connected to the concept of entropy created by the 19th century termodynamics scholars. Information means, in this view point, order or negentropy. On the other hand, entropy is connected to the concepts as chaos and noise, which cause, in turn, disorder. In the present paper, the fore-told concepts and their interconnections are discussed from the different points of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos
  • Entropy
  • Negentropy
  • Noise
  • Quantum theory of information