بررسی تأثیرپذیری اصطلاحنامه از ورود اصطلاحات جدید با رویکردی بر اصطلاحنامه اریک

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر کشف میزان تأثیر ورود اصطلاحات بر ساختار اصطلاحنامه اریک است. روش این پژوهش تحلیل محتوا و جامعه آماری تحقیق 205 اصطلاح جدید وارد شده در ویرایش چهاردهم اصطلاحنامه اریک ورود اصطلاحات منجر به حذف روابط، تغییر روابط و افزودن پیوند میان اصطلاحات قدیم می‌شود، اما نسبت این گونه تغییرات بسیار اندک بوده و عمده‌ترین تأثیر ورود اصطلاحات در اضافه‌شدن حجم وسیعی از روابط در هر سه ساختار اصطلاحنامه، بویژه در ساختار هم ارز است. در این میان، علی‌رغم حجم زیاد روابط همبسته، کمترین تأثیر در این نوع از روابط دیده می‌شود؛ در مقابل، در عین کمتر بودن تعداد روابط سلسله مراتبی، این ساختار بیش از ساختار همبسته تحت تأثیر قرار گرفته است. بنابراین، می‌توان چنین دریافت که براساس نتابج این تحقیق، صرف بیشتر یا کمتر بودن فراوانی روابط دلیلی بر تأثیرپذیری بیشتر یا کمتر آنها از ورود اصطلاحات جدید نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of New Terms on Changing the Structure of Thesauri: Case of ERIC Thesaurus

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Mirzabeigy
  • DR.Abbas Horri
چکیده [English]

The purpose of the present study is to explore the impact of new coming terms on the structure of the recent editions thesauri compared to the previous ones. The case of this research is the 14th and 13th editions of ERIC Thesaurus. The findings' indicate that the new terms affect the structure of thesaurus in terms of omission, change, or addition of the terms interrelations. But the highest Impact occurs on the hierarchical relations. The final results show that there can be found no correlation between the quantity and complexity of the changes occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ERIC
  • Impact
  • New term
  • Thesaurus