مقایسه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق‌(ع) از سال 1368 تا 1382 با استاندارهای بین‌المللی ایزو (ISO)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رعایت استاندارد در تهیه چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) از سال 1382-1368 است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از چک لیست مربوط به استانداردهای بین‌المللی ایزو در چکیده‌نویسی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه چکیده‌های فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1382-1368 بوده است. که از میان پایان‌نامه‌های موجود 63 مورد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که در چکیده فارسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) میزان رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو در چکیده-نویسی9579/71% با انحراف 2459/12 بوده است و در بین دانشکده‌های دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده علوم سیاسی با میزان رعایت 6667/74% با انحراف معیار 3744/10 بیشترین میزان استاندارد را رعایت کرده است. همچنین در بین سال‌های تحصیلی سال 1376 با میانگین 6680/682% با انحراف معیار 3464/4 بالاترین میزان استاندارد را به خود اختصاص داده است و چکیده‌هایی که متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق(ع) تهیه کرده‌اند با میانگین 5215/75% با انحراف معیار2459/9 نسبت به چکیده‌هایی که دانشجویان تهیه کرده‌اند با میانگین 5547/60% باانحراف معیار 9380/13 در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Persian Abstracts o M.A. Dissertations Of Imam Sadeq (a.s) University during 1368-1382 With International Standards of ISO in Abstracting

نویسندگان [English]

  • Reza Diba
  • Dr.H.Hassn Larijani
چکیده [English]

This research is to determine considering the standards which are applied for the Persian abstract of Imam Sadeq University's dissertations from 1368 and the accord ability of it with the ISO of preparing the abstracts. The population for this research is the Persian abstracts from 1368 to 1382. The main results show that in the faculties of Imam Sadeq University, the Political Faculty of Imam Sadeq University is the best in the meeting of these standards with the result of % 74/6667. And 10/3744 deviation and the whole ranking was % 71/9679 with deviation of 12/1459 between the different years in 1376. We reach to the average of %82/6680 and deviation of 4/3464 and it was the best result of Imam community, and the abbreviations for the specialists of librarians of Imam Sadeq University with the average of %75/5215 and deviation 9/2459 in comparison with the students of Imam Sadeq University with average of %66/5 and the deviation 13/9350 is in the best place of meeting of standards. In the results of research the hypothesis of one, three and four is verified and the second hypothesis is not verified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abstracting
  • dissertation
  • Imam Sadeq University
  • ISO214
  • standards