بررسی وضعیت و میزان استفادة اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی وضعیت و میزان استفادة اعضای هیأت علمی دانشگاه یزداز فن-آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است. روش تحقیق پیمایشی می‌باشد. پرسشنامه‌ای شامل 57 سؤال باز و بسته میان 260 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد توزیع گردید. در مجموع 144 1رسشنامه تکمیل و برگشت داده شده. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که 79 درصد از اعضای هیأت علمی مورد مطالعه از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استفاده می‌کنند. عدم آشنایی با این فن‌آوری مهم‌ترین دلیل عدم استفاده از آن است. کامپیوتر، شبکه اینترنت، بانک‌های اطلاعات پیوسته و ناپیوسته، دیتا پروژکتور، و موبایل بیشتر از دیگر فن‌آوری‌های اطلاعاتی مورد استفاده اعضای هیأت علمی است و پست الکترونیکی و وب جهانی از پراستفاده‌ترن خدمات شبکه اینترنت است. آزمون آماری مجذور کای نشان داد که میان متغیر استفاده از "فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات" و جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، رتبه علمی، سابقه تدریس و میزان تسلط به زبان انگلیسی رابطه معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the ICT Utilization by the Yazd University Faculty Members

نویسنده [English]

  • ٍEbrahim ‌Zalzadeh
چکیده [English]

Information and Communication Technology (ICT) has influenced all aspects of human life and has been the cause of many economical and social changes. Applications of ICT are making dramatic changes in educational development. ICT has been the cause of a new revolution in the world which is called information Revolution. It has had many advantages and facilities. This research attempts to study and interpret Yazd University faculty member's use of ICT. 260 questionnaires were distributed among faculty members in colleges and departments. 144 questionnaires were answered and returned back. Collected data was analyzed and computerized by SPSS and Excel software's. Some of the important findings as revealed by the data analysis are listed below: More than 75% of the faculty members use ICT. Computer, Internet, data projector, mobile, online & offline data banks are used more than other ICT's. E-mail and Web sites are the most usable services of the Internet. Teleconference service is not used at all. Statistical chi-square test shows a significant relation between the ICT used variable and the sex, degree, educational status, teaching experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • Information and communication technology
  • Yazd university