کشف انگیزه های هم‏پیوندی وب سایت های مراکز تحقیقات علوم زیست شناسی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی کاربرد هم پیوندی به عنوان شاخصی نوین در ارزیابی مشابهت های موضوعی میان سایت های علمی، و دلایل هم پیوندی وب سایت های مراکز تحقیقاتی علوم زیست شناسی پرداخته است.
روش: جامعه مورد مطالعه پژوهش را تعداد 24 وب سایت مراکز تحقیقاتی داخلی علوم زیست شناسی که از طریق وب سایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ردیابی بوده اند، تشکیل می دهد و به منظور کشف رابطه هم پیوندی از تحلیل پیوندها که بخشی از روش وب سنجی است، استفاده گردیده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حدود 68 درصد وب سایت ها به صورت دوزبانه فارسی- انگلیسی، 20 درصد انگلیسی، 8 درصد صرفاً فارسی و 4 درصد (یک وب سایت) چندزبانه فارسی-عربی- فرانسه و انگلیسی ظاهر شده اند. بررسی رتبه بندی وب سایت ها از نظر میزان هم پیوندی نشان می دهد که وب سایت های مرکز ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور ایران و پژوهشکده رویان در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. از پایین ترین رتبه ها نیز می توان به مراکزی چون بیولوژی سلولی و مولکولی بهشتی، تحقیقات سرطان شناسی شیراز، تحقیقات بیوتکنولوژی مشهد و بوعلی، اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Co-linking motivations among Websites of biology scientific centers

نویسندگان [English]

  • Shadi Tabatabaeifar
  • Dr.Keyvan Kousha
  • Dr.Nader Naghshineh
چکیده [English]

Purpose: Investigation of co-linking usage as a new indicator in evaluating subject similarities among scientific websites as well as the co-linking motivation among biology scientific centers websites.
Methodology: The research population consists of 24 websites who were affiliated with the Ministry of Science Research & Technology and/or Ministry of Health and Medical Education. Link-analysis was used in order to investigate the co-linking relation,
Findings: 68% of websites are bilingual (Persian-English), 20% English, 8% Persian and 4% multilingual (Persian, Arabic, French & English). Based on co-linking rankings the National research center for Genetic Engineering and Biotechnology, Pasteur Institute of Iran and Royan Infertility and Reproductive Medical Research & Clinical Centers rank hold the top three positions. The lowest ranks belong to Cellular & molecular biology Research Center, Cancer Research Center of Shiraz, Biotechnology & Bu’Ali Scientific Center. The reasons of co-linking in 97% cases are navigational, 2.75% Informal impact & 0.25% unspecified

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological science
  • Co-link
  • Webometrics