ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن بااستانداردهای کتابخانه ‌های دانشگاهی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف: این پزوهش با هدف بررسی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اراک و مقایسه آن با استانداردهای مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران صورت گرفته است.
روش: این پژوهش به صورت پیمایشی تطبیقی بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بهره جویی گردیده است. جامعه تحت بررسی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاهی شهر اراک بوده که شامل6 دانشگاه و سازمان می باشد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که کل مجموعه موجود شامل مواد چاپی و معادل‌های جلدی میکروفرمی و مواد دیداری- شنیداری زیر استاندارد می باشد. در خصوص فراهم کردن امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی و اتصال به شبکه اینترنت نیز تنها کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها این امکان را فراهم کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the situation of the libraries at the engineering Campus of Tehran University and comparing them with the standard of the university libraries

نویسندگان [English]

  • Dr. Ahmad Shabani
  • Fateme Nezamabadi
  • Rasul Saadat
چکیده [English]

Purpose: This research aims to evaluate the university libraries’ collections of Arak and to compare them with Iran’s university libraries standards.
Method: A comparative survey method was used using two questionnaires as data collection instruments. The population under investigation comprised university libraries and information centers in the city of Arak included 6 universities and institutions.
Findings: the total number of collections, including printed materials and microforms and audio-visual materials are lower than standards. On the other hand, only the central libraries accessed databases and connected to the internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arak
  • Collection building
  • Collection Standard
  • University libraries