رده‌بندی‌اندازة دستبرد و برساختگی در دست‌نبشته‌ها

نویسنده

چکیده

هدف: این مقاله به مطالعة میزان دستبرد در یک دست‌نبشته، زمان دستبرد در آن و اینکه این دستبرد و بر ساختگی از سوی چه کسی یا چه کسانی انجام گرفته است، می پردازد.
روش: روش پژوهش حاضر اسنادی، بررسی تاریخی و از نوع کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: با توجه به نمونه‌هایی که در این پژوهش از آنها یاد می‌شود، اندازة دستبرد در دست‌نبشته‌ها را می‌توان در سه رده کلی بدین ترتیب گروه‌بندی کرد: 1. دست‌نبشته‌های برساختة بی‌پایه و بی‌بنیاد؛ 2. دست‌نبشته‌های برساخته‌ای که پایه و بنیادی داشته‌اند؛ 3. دست‌نبشته‌هایی که اندازة دستبرد آنها با ابهام همراه است.گروه دوم از دست‌نبشته‌های برساخته، که بخش مهمی از پژوهش را به خود اختصاص می‌دهد باز خود پنج سطح و رویه دارد که عبارتند از: 1. برساختگی در کل یک نوشته؛ 2. برساختگی بخشی، فصلی، و یا صفحاتی از یک کتاب یا رساله؛ 3. برساختگی درسطح جمله و چند جمله؛ 4. برساختگی در سطح واژگانی و عددی؛ 5. همانند نویسی، که آثار آفریده شده با این ویژگی چندان ناپسند نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • Ali Safipour
چکیده [English]

Purpose: Classification and categorization of counterfeit manuscripts and the amount of alteration by scribes or forgers considerably helps us know about the position of each and its counterfeit version. In this respect, we should pay attentions to some essential points.
Method: An historical literature survey method was employed
Findings: The amount of alteration in a manuscript and the period it was committed was traced to. Many of the forgeries and alterations were committed on manuscripts of historical significance such as Qabus Nameh, Dasatir-e-Asemani and Khayyam Quatrains.
It is possible to classify the manuscripts which have been counterfeited even the ones which have undergone forgery to a lesser extent, by historically and traditionally surveying the existence of forgers in history. The writer hopes that this research about the counterfeit works helps us know more about the knowledge of proof reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counterfeit
  • Numeral and lexical level
  • Sentence level