بررسی میزان تناسب مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان با نیاز‌های جامعه استفاده‌کننده

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این تحقیق تعیین میزان تناسب مجموعه منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان با نیازهای جامعه استفاده کننده است.
روش: در این پژوهش از روش پیمایشی- توصیفی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای استفاده کننده از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد، که از بین آن ها یک نمونه آماری 345 نفری بصورت تصادفی جهت انجام پژوهش انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/40 درصد مراجعه کنندگان به کتابخانه مرکزی، جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود "اغلب اوقات" از این کتابخانه استفاده می کنند. 1/35 درصد جامعه استفاده کننده از کتابخانه مرکزی دانشگاه ، میزان تناسب کتاب‌های فارسی موجود با نیازهای اطلاعاتی خود را در حد "زیاد" ارزیابی نموده اند.. مهمترین عواملی که در افزایش تناسب بین مجموعه منابع اطلاعاتی و نیازهای استفاده کنندگان کتابخانه موثر بوده‌اند عبارتند از: روزآمد بودن منابع، تهیه منابع در موضوعات مختلف، توجه به درخواستهای استفاده کنندگان، تهیه راهنمای استفاده از منابع جدید و تهیه انواع منابع به شکل الکترونیک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on suitability of information resources collection in Central Library of Hamadan University of medical sciences with users needs

نویسندگان [English]

  • Hossein Vakili Mofrad
  • Mohammad Reza Amiri
چکیده [English]

Abstract
Purpose: To determine the degree of suitability of information resources held at the central library at Hamadan University of Medical Sciences with the needs of the user community
Method: A descriptive survey method was employed using questionnaire as data collection instrument. The population consisted of 345 individuals randomly chosen from those using the central library at Hamadan University of Medical Sciences.
Findings: 40.9 percent of patrons use the library most of the times. 35.1 percent have indicated the suitability of Farsi books with their information needs as being high. 42.3%, 32.5%, 31% and 29% of the users have deemed the suitability of English language books, Farsi journals, English journals and databases as being average respectively. The most important factors impacting on increasing the suitability rate are as follows: currency of resources, diverse resource acquisition, sensitivity to user requests, preparation of user guides to new resources and acquisition of all types of resources in electronic format.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Library
  • collection suitability rate
  • information need
  • information resources
  • Keywords: Hamadan University of Medical Sciences