بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران؛

2 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی؛

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون و تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران در سال 1389 انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران است.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیات به روش مدلسازی معادلات ساختاری نشان دهنده آن است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت) با تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Relation between Organizational Culture and Organizational Commitment in Libraries Personnel of University of Tehran: Based on Dennison’s Organizational Culture Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Ziaee 1
  • T Roshandel Arbatani 2
  • abbas nargesian 3
چکیده [English]

Objective: The present study aim is to explain relationship between Dennison’s organizational culture and personnel organizational commitment.
Methodology: This is a practical research whose data was collected through survey. The correlation between variables, however, was based on structural equation modeling. Statistical population of this research includes Libraries Personnel of University of Tehran.
Findings: Research findings based on structural equation modeling portend that there is meaningful relationship between organizational culture and promoting of organizational commitment. Also, there is a positive and meaningful relationship between dimension of organizational culture (involvement, consistency, adaptability, and mission) and organizational commitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptability
  • Consistency
  • involvement
  • mission
  • Organizational Culture