بررسی میزان مطابقت نمایه‌های انتهای کتاب‌های مرجع فارسی و عربی حوزه علوم اسلامی منتشره در ایران بین سال‌های 1370 - 1388 با استانداردهای موجود

نویسندگان

1 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان مطابقت نمایه‌های انتهای کتاب‌های مرجع فارسی و عربی در حوزه علوم اسلامی منتشره در ایران بین سال‌های 1370 – 1388 با استانداردهای نمایه‌سازی موجود (ISO) است.
روش: نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل 338 عنوان کتاب مرجع فارسی و عربی دارای نمایه انتهایی درحوزه علوم اسلامی اعم از تالیف و ترجمه، منتشره بین سا‌ل‌های 1370 – 1388 می‌باشد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که درصد کتاب‌های دارای نمایه 95/44% ازکل کتاب‌های مرجع فارسی و عربی منتشره بین سال های 1370 – 1388 است. میزان رعایت ملاک‌های ارزیابی ایزو 999 درنمایه‌های مورد بررسی28/58% است، که از میان این ملاک‌ها، بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به شماره‌گذاری صفحه‌های نمایه با فراوانی 329 عنوان (34/97%) کتاب و بیشترین میزان عدم رعایت استاندارد مربوط به یادداشت مقدماتی با فراوانی 37 عنوان (95/10%) کتاب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of ISO-Compliance of Indexes of both Farsi and Arabic Reference Books Published In Iran on Islamic Sciences in 1991-1999

نویسندگان [English]

  • Gh Fadaie 1
  • ahmad shabani 2
  • behrooz homaei 3
چکیده [English]

Objective: The aim of the present study is to investigate the extent of compliance of indexes of Farsi and Arabic Islamic Sciences reference books published in Iran for the 1991-1999 periods with the relevant ISO standards.
Methodology: 338 reference titles published in Farsi and Arabic in the field of Islamic Science published between 1991-1999 were selected for the survey
Findings: Research Findings demonstrated that only 44.95% of the titles studied had any indexes. Of these 58.28% complied with ISO 999 standard. Of these, pagination of index pages was observed in 329 (97.34%) of cases while introductory notes was observed in only 37 (10.95%) cases

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indexes
  • Islamic Reference Books
  • ISO 999