شناخت فرهنگ‌دانشی:مطالعه موردی پژوهشگران حوزه امنیت رایانه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه تهران؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار دانشکده کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی و شناخت وضعیت دانشی(فرهنگ‌دانشی) و تعاملات دانشی بین محققان رشته امنیت رایانه در یک مرکز تحقیقات دانشگاهی است.
روش: روش تحقیق مورد استفاده برحسب نحوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی- توصیفی از نوع مطالعه موردی و از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی محسوب کرد که هدف آن شناسایی نقاط قوت و ضعف تعاملات دانش برای ارایه راهکارهایی جهت پیاد‌سازی و توسعه مدیریت دانش میباشد. با ابزار پرسشنامه مولفههای دانشی در قالب سوالات (3 سوال باز و 17 سوال بسته) بین کل جامعه موردنظر توزیع و جمع آوری و جهت تحلیل اطلاعات، از روش‌های آمار توصیفی استفاده شده است.
یافتهها: بررسی وضعیت ذخیره، تبادل و اشتراک دانشی بین محققان نشان داد که بیش از 84% آنها جهت انجام امور و مسئولیت‌ها از تجارب قبلی‌شان استفاده میکنند (وجود دانش ضمنی بالا). از لحاظ کسب و جمع آوری دانش و شناسایی صاحبان دانش مدت زمان بسیاری را صرف می‌کنند. از جمله مشکلات عمده آنها در انتقال دانش مربوط به چالش تبادل اطلاعات بین افراد، عدم وجود امکانات لازم، نبود شناخت کافی از تواناییهای افراد، خودداری و مقاومت افراد در ارایه دانش به دیگران است. از بین مولفه‌های دانشی مورد بررسی کمترین میزان ارتباطات بین اعضا مربوط به کانال‌های رسمی و بیشترین تمایل به برگزاری جلسات تخصصی و نشست‌های رودرو است. آنها دانش خود را از طریق کسب تجربه شخصی، بدون آموزشهای خاص و تنها در حین کار فرا میگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Knowledge Culture: A Case Study of Computer Security Researchers

نویسندگان [English]

  • M Dilmaqani 1
  • Fatima Fahimnia 2
چکیده [English]

Objective: This study aims at assessing the status of knowledge and knowledge interactions between researchers in the field of computer security in a technical college.
Methodology: Research method is used due to collection mode of survey - descriptive data & also in researches classification according to aim, we can consider this research as an applied research from whose aim is to recognize strength and weakness points in knowledge management for providing solutions on development and implementation procedure.
Findings: The status of knowledge culture of organization has been distributed & collected through questionnaires or overview of knowledge components into question then (three open questions & seventeenth closed question) among the whole desired society. Descriptive statics methods are used to analyze information. Based on of review, supply situation, knowledge sharing and exchange among researchers showed that more than 84% percent of them use their previous experiences in doing affairs and responsibilities. (Tacit knowledge above).
Knowledge owners spend a lot of time in collecting and recognizing of knowledge. There are many problems in this way that the major problems include: in knowledge transferring which is related to challenge of information exchange among people, lack of necessary facilities, lack of adequate understanding of individual's capabilities, people's inhibition in giving knowledge to others

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management- Knowledge Culture- Organizational Culture- Organizational Knowledge – Researchers.