بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در شبکه‏های اجتماعی: موردکاوی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد دایره المعارف اسلامی، کارشناس کتابخانه، کارشناسی ارشد علم سنجی

2 دانشگاه تهران

چکیده

هدف: با توجه به استفاده فراگیر از شبکه‏های اجتماعی در عرصه‏های علمی پژوهشی، هدف این پژوهش بررسی میزان رویت پژوهشگران ایرانی در این شبکه‏ها است.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعه پیمایشی و روش بکار رفته در آن آلتمتریک – سنجش‏های مبتنی بر شبکه‏های اجتماعی- است. اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند و داده‏های پژوهش با جستجوی اسامی این پژوهشگران و استخراج مقالات آنها، در نمایه استنادی اسکوپوس و نیز جستجوی مقالات همان افراد در سه شبکه اجتماعی علمی سایت یو لایک، بیبسونومی و مندلی گردآوری شد. داده‏های به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار اکسل و اس. پی. اس. اس. تحلیل شدند.
یافته‏ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که همبستگی معناداری میان استنادها و نشانه‏گذاری‏های آثار پژوهشگران ایرانی وجود دارد. این ارتباط به ترتیب میزان همبستگی را، برای شبکه اجتماعی مندلی 801/0؛ برای شبکه اجتماعی سایت یو لایک 439/0 و برای شبکه اجتماعی بیبسونومی 241/0 نشان می‏دهد. به طور کلی می‏توان گفت به لحاظ آماری و با 99 درصد اطمینان، همبستگی معناداری میان استنادها و نشانه‏گذاری‏های آثار پژوهشگران مورد مطالعه در این پژوهش وجود دارد. این همبستگی برای شبکه اجتماعی مندلی در بالاترین سطح نسبت به دو شبکه اجتماعی سایت یو لایک و بیبسونومی قرار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of Iranian scholars' visibility in the scientific social media or networks: A case study of University of Tehran Scientific Board members

نویسنده [English]

  • Hamide Asadi 1
چکیده [English]

Objective: Given more use of social media or networks in communication and dissemination of research, aim of this paper is investigating of Iranian scholars' visibility in this media or networks.
Method: The Altmetric method_ measures based on social media or network_ was used for the survey. Citations data was collected via search the names of scientific board members of University of Tehran in scopus. And bookmarks data was gathered via search the articles which were extracted from Scopus in the CiteULike, Bibsonomy and Mendeley. The data were analyzed using Excel and SPSS software.
Findings: Research findings demonstrated that there is significant correlation between citations and bookmarks of Iranian scholars' publications. The highest correlation is between Mendeley and Scopus at ρ=.80. The correlation between CiteULike and Scopus is low (ρ=.439) while that for Bibsonomy is very low (ρ=.241).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • Social Web
  • Social Bookmarking
  • Altmetric
  • Web2.0