وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته دانشگاه فردوسی

چکیده

هدف: بررسی وضعیت خودکارآمدی کتابداران دو دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی آنان است.
روش: پژوهش به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دو دانشگاه مذکور بود (102 نفر). حجم نمونه 80نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای غیرنسبتی انتخاب شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها، با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ها: وضعیت خودکارآمدی کتابداران جامعه مورد بررسی، در سطح مطلوب بود. بین مهارتهای سواد اطلاعاتی کتابداران و خودکارآمدی آنها رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین سطوح پایه و پیشرفته سواد اطلاعاتی کتابداران با خودکارآمدی آنها رابطه وجود داشت؛ اما رابطه معنادارای بین سطح مقدماتی سواد اطلاعاتی و خودکارآمدی وجود نداشت. بین میانگین نمرات خودکارآمدی کتابداران برحسب رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد و کارشناسی) و همچنین سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود نداشت.
اصالت اثر: از آنجایی که خودکارآمدی عامل مهم در شناخت دانش، مهارت و بینش افراد از خود است، بررسی رابطه آن با مهارتهای سواد اطلاعاتی می تواند به یادگیری مستقل و مداوم کتابداران کمک شایانی کند. بر این اساس، نتایج این پژوهش می‌تواند به صورت عینی و مطلوب‌تری در تدوین سیاست های صحیح و برنامه ریزیها، مورد استفاده مدیران و مسؤولان کتابخانه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

self-efficacy status of Ferdowsi University of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences' librarians and its relationship with their information literacy skills.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi 1
  • Nasrin Nasiripour 2
  • Masumeh Tajafari 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Graduated from Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

objective: To investigate the self-efficacy status of librarians in Ferdowsi university of Mashhad and Mashhad University of Medical Sciences and its relationship with their information literacy skills.
Methodology: Eighty people was chosen by nonproportional stratified random sampling as the final sample from the population. Assessment tool was self- made questionnaire. The data has been analyzed through descriptive and inferential statistics and SPSS software.
Findings: The librarians’ self efficacy status was at a desirable level. There was a significant correlation between librarians’ information literacy and their self efficacy. There was a significant correlation between basic and advanced levels of information literacy and their self efficacy. But there was no significant relationship between introductory level of information literacy and self efficacy. There was no significant difference between the librarians’ self efficacy in different disciplines. There was no significant difference between The BA and MA librarians’ self efficacy. There was no significant difference between the librarians’ self efficacy in terms of work experience.
Originality: Since the self-efficacy is an important factor in identifying the knowledge, skills and insights of the people of themselves, the examination of its relationship with information literacy skills can help librarians in long-life and independent learning. Accordingly, the results of this research can be used by managers and library officials to codify correct policies and plans objectively and more favourably.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self efficacy
  • information literacy skills
  • Librarians
  • University libraries