کاربرد گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ارتقای کیفیت خدمات بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 دانشگاه الزهرا، دانشیار، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

3 دانشگاه الزهرا، استادیار، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: بررسی کاربرد روش گسترش عملکرد کیفیت (QFD) در ارتقای کیفیت خدمات بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، یک پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد لایب کوال و مصاحبه است. از مدل سه مرحله ای QFD و تیم تمرکز 7 نفره برای تعیین ماتریس ارتباط این مدل استفاده شد. جامعه پژوهش شامل 106 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا که از خدمات بخش مرجع استفاده می کنند، می باشد.
یافته ها: اختلاف بین خواسته هایی که دانشجویان از آنها رضایت داشتند و خواسته هایی که برای آنان اهمیت بالایی داشت، نشان می دهد که خدمات ارائه شده در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا، در حدی نیست که مراجعه کننده می خواهد. همچنین نتیجه محاسبه میزان رضایت دانشجویان بر اساس روش QFD نشان داد که جامعه مورد پژوهش، بیشترین میزان رضایت را از رفتار کتابداران بخش مرجع دارند و کمترین میزان رضایت را از تجهیزات و فضای بخش دارند. اجرای روش QFD نیز روشهایی برای بهبود خدمات ارائه شده بخش مرجع و اولویتهای آن را نشان داد.
واژه های کلیدی: گسترش عملکرد کیفیت(QFD)، خانه کیفیت، کیفیت خدمات مرجع، خدمات مرجع، کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا، کتابخانه های دانشگاهی .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Quality Function Deployment (QFD) to improve reference services quality in the Alzahra University Central Library

نویسندگان [English]

  • seyede hajar radmard 1
  • hassan Kiani Khoozestani 2
  • Mansour Tajdaran 3
چکیده [English]

Objective: To investigate the application of quality function deployment (QFD) in the Central Library reference service quality science.
Methodology / Approach: This study was a descriptive survey research and application. Research instrument, libqual questionnaire and interview. The three-stage QFD model and the concentration of 7-seater model were used to determine the correlation matrix. The study population consisted of 106 university students master who use of reference services, is.
Results: The differences between the desires and demands of the students were satisfied that they were important to them, Shows that the central university library reference services, not sufficient to be referred. Based on the results calculated by QFD method showed that student satisfaction research community the greatest amount of satisfaction from reference librarians who are least satisfied with the equipment and space. It will also implement ways to improve the services provided for reference and it showed preferences.
Key words: quality function deployment, quality homes, quality services, reference services, university central library, university library

کلیدواژه‌ها [English]

  • university library
  • reference services
  • university central library
  • quality homes
  • quality function deployment