رویکرد سوم در روش پژوهش با تأکید بر پژوهش‌های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مهشد

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مرور نظرات مختلف درباره روش پژوهش ترکیبی، و کسب شناختی نسبتاً جامع از آن است.
روش: این یک مقاله مفهومی است که با استفاده از متون مرتبط و مفاهیم مرتبط علم شیمی، منظور از آمیختن دو روش کمی و کیفی پژوهش مشخص می‌شود تا این امر منجر به شناخت بیشتر روش پژوهش ترکیبی ‎شود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که پژوهشگران مختلف روش ترکیبی، در نوع آمیختن دو روش کمی و کیفی پژوهش با همدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از پژوهشگران، آمیختن را در داده‌ها، روش‌ها، یافته‌ها، و در مقابل، برخی از پژوهشگران در مبانی نظری و فلسفی و برخی از پژوهشگران در هرکدام از موارد یاد شده می‌دانند. آمیختن دو ماده با همدیگر یکی از موضوعات اساسی علم شیمی است. در علم شیمی وقتی با آمیختن دو ماده با همدیگر، ماهیت فیزیکی مواد تغییر کند، آن را مخلوط و اگر به هنگام آمیختن دو ماده با همدیگر افزون بر تغییر ماهیت فیزیکی، ساختمان شیمیایی مواد تغییر یابد و ماده جدیدی با ساختمان شیمیایی جدید (ماهیت شیمیایی جدید) تولید شود، آن را ترکیب می‌نامند. براین اساس تغییر در نوع داده‌ها، روش‌ها و یافته‌ها را می‌توان تغییر ماهیت فیزیکی در علم شیمی و تغییر در مبانی فلسفی و نظری را، تغییر ماهیت شیمیایی در علم شیمی تلقی نمود. در نهایت استفاده از رویکرد دیالکتیکی به عنوان رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های بازیابی اطلاعات پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third approach in research method with emphasis on information retrieval research: composing quantitative and qualitative methods

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nowkarizi 1
  • Mahdi Zeinali Tazehkandi 2
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 KIS, Education and Psychology Faculty, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Purpose: The purpose is to review various views about the composed research method, and to obtain a relatively comprehensive cognitive knowledge.
Method: This is a conceptual paper in which, using related literature and concepts of chemistry, the intention of composing the two quantitative and qualitative research methods is identified so that it leads to a better understanding of the composed research method.
Results: Findings show that different researchers of the composed method disagree with each other over the kind of mixing the two quantitative and qualitative research methods. Some scholars find it blended into data, methods, and findings, on the contrary, some consider a composition of theoretical and philosophical foundations and some other know a mixture by combining each of these items. Mixing the two substances together is one of the basic subjects of chemistry. In chemical science, when mixing the two substances changes the physical nature of the material, it is mixed up, but if, in addition to change their physical nature, the chemical structure of the material is changed, and a new material is produced with a new chemical structure (the new chemical nature), it is called a composition. Accordingly, a change in the type of data, methods, and findings can be regarded as a change in the physical nature in chemistry and a change in the theoretical and philosophical foundations can be considered as a change in the chemical nature in chemistry. using the dialectical approach as a composed approach in the information retrieval studies is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research method
  • information retrieval
  • hybrid method
  • combination and mixture