بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت‌ها و توانمندی-های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل اوری و همکاران (2001) به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی مدیریت دانش در این دانشگاه است.روش: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی و همچنین از روش کیفی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با استفاده از روش تحلیل تفسیری اطلاعات استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه پیش ساخته بر اساس مدل اوری و همکاران است. جامعه ی پژوهش شامل 404 نفر از کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 97-1396 است که با مدارک (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در 7 حوزه مختلف دانشگاه مشغول به کار هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی- مورگان 196 نفر محاسبه شد و با روش تصادفی طبقه ای نسبت به هر حوزه انتخاب شدند که از 196 پرسشنامه ی تحویل داده شده 155 عدد عودت داده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های کمی نشان داد که، میانگین مدیریت دانش شخصی برابر با 64/3 می باشد که با توجه به نمره گذاری طیف لیکرت در سطح مطلوب ارزیابی شده است اما با توجه به نتایج مصاحبه انجام شده، به نظر می رسد که کارکنان در مهارت های تجزیه و تحلیل اطلاعات و اشتراک دانش و اطلاعات و انتشار دانش و اطلاعات دچار سردرگمی می باشند و به خوبی قادر نیستند این مفاهیم را بیان کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Personal Knowledge Management Status of Shahid Chamran University (of Ahvaz) Staff

نویسندگان [English]

  • shahnaz khademizadeh 1
  • farzaneh abdolahi 1
  • Zahed Bigdeli 2
1 faculty education and psychology, shahid chamran university of ahvaz, khouzestan
2 Faculty member of Shahid Chamran University
چکیده [English]

Purpose: This study intends to explore the personal knowledge management (PKM) skills and capabilities of staff of Shahid Chamran University of Ahvaz (PKM) based on Avery et al model (2001) in order to provide strategies for improving individual and organizational knowledge management performance in this university.
Method: The present study is descriptive-analytical survey and qualitative and semi-structured interview methods have been used through interpretational data analysis. The research instrument was predesigned questionnaire based on Avery et al model. The statistical population includes 404 staffs of Shahid Chamran University of Ahvaz who are not faculty member and having Bachelor and Master of Arts and PhD degrees working in 7 different areas at university in 2017-2018. Based on Krejcie- Morgan Table, the sample size was determined as 196 subjects who were selected through random stratified sampling method in respect to each working area and 155 out of 196 questionnaires were returned back.
Findings: Quantitative data analysis showed that mean PKM is 3.64 which is evaluated as desired concerning Likert scale scoring; however, the results of interview indicated that staffs are confused in data analysis, data and knowledge sharing and dissemination and are not well able to express such concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personal knowledge
  • Knowledge Management
  • Personal Knowledge Management (PKM)
  • staff
  • Avery et al model
فهرست منابع
آریان، عاطفه (1389). معرفی روش تحقیق کیفی- نظریه مبنایی. فصلنامه علوم اجتماعی (25). 95-86.
حافظ نیا، محمدرضا (1395). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
آموزنده، تاجداران و غائبی (1392). بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی 91-1390. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). 7(25)، 10-19.
باقری، امین (1394). بررسی رابطه بین مولفه های خود راهبری و مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه شیراز و علوم پزشکی مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مدیریت آموزشی.
بازرگان، عباس (1386). روش های تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای کندوکاو در مسایل نظام آموزشی و حل آن ها. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران. 37 (3): 101-119.
پابخش، ژیلا (1395). بررسی میزان برخورداری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت های مدیریت دانش شخصی براساس مدل PKM2.0  چئونگ و تسویی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.
درویش، حسن؛ احمدنیا، هادی و قریشیان، علی (1392). بررسی میزان مدیریت دانش شخصی در میان روسای دانشگاه‌های پیام نور استان تهران: ترسیم نیمرخ شایستگی فردی. دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی. 18 و 19 اردیبهشت 1392.
رحمانی، محمدنور؛ محمدی، مهدی؛ ناصری جهرمی، رضا و رحمانی، هادی (1393). بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 8 (2)، 27-47.
روح بخش، هاجر (1394). توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
زوارقی، رسول (1388). چشم‌اندازی بر راهبردها و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی ( پی. کی. ام ). فصلنامه کتاب، 20 (2) : 177-198.
Alamen, Kh., & Tasir, Z. (2015). "An Assessment of Personal Knowledge Management for Teachers in Malaysian Secondary Schools". International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 24(4), 188-195.
Avery, S., Brooks, R., Brown, J., Dorsey, P., & O'Conner, M. (2001). "Personal Knowledge Management: Framework for Integration and Partnerships". In Annual Conference of the Association of Small Computer Users in Education (ASCUE), Myrtle Beach, South Carolina, 10-14 June 2001.
Chan, J. O. (2009). Integrating Knowledge Management and Relationship Management in an Enterprise Environment. Communications of the I I MA: 9 (4).
Cheong, KF., & Tsui, E. (2010). "The Roles and Values of Personal Knowledge Management: an Exploratory Study". Journal of Information and Knowledge Management System (VINE), 40(2), 204-227.
Creswell,J.W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Qualitative and Quantitative Research Upper-Saddle River,N.J.:Merrill.
Dorsey, P.(2001). Personal Knowledge Management: Education Framwork for global business. Millikin university, 2000.
Drucker, P. (1999).  Knowledge- worker Productivity: The Biggest Challenge. California Management Review, vol. 41, 69-94.
Frand, J., Hixon, C. (1999). Personal Knowledge Managemet: Who, What, Why, When, Where, How?. Viewed January 18. 2008.
Jarche, H. (2010). Personal Knowledge Management. Jarche Consulting. Viewed March 26.
Mclaghlin. G., & Stankosky. M. (2016). Knowledge has Legs: Personal Knowledge Strategies Shape the Future of Knowledge Work and Knowledge Management. Downloaded by University of Arizona. Vol. 18. No.3.2010(pp.204-212).
Pauleen, D.j., & Gorman, G.E. (2011). "Personal Knowledge Management: Individual, Organizational and Social Perspectives". UK: Gower.
Schmitt, U. (2016). Redefining Knowledge Management Education with the Support of Personal Knowledge Management Devices. Smart Enducation and e-Learning 59, 515-525.
Swigon. M. (2013). Personal Knowledge and Information management- Conception and Exempli Fication. Journal of Information Science 39(6). 832-845.
Tsui, E. (2002), "Technologies for Personal and Peer-to-peer (P2P) Knowledge Management". Computer Sciences Corporation, Melbourne. Retrieved From:
Volkel. M., & Haller. H. (2008). Theme Article Conceptual data Structures for Personal Knowledge Management. Online Information Review. Vol. 33. No. 2. 2009. (pp.298-315).
Wu, M.M. (2007). "Working Models for Teacher’s Personal Knowledge Managemen". In R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2007 (p. 3201). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Zhao, C., & Cao, J., & Guo, X. (2007). Personal Knowledge Management based on Social Software. From the Explicit and Tacit Knowledge Perspective. IFIP International Federation for Information Processing, 252, Integration and Innovation Orient to E-Society Volume 2,eds. Wang, W. (Boston: Springer). 346-354.