وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

2 دانشگاه شاهد، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دکترای فناوری اطلاعات

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و ارتباط آن با منابع خودکارآمدی به عنوان یک عامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی بررسی شده است.
روش/ رویکرد: این پژوهش که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است، به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روان شناختی 109 کتابدار کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین 065/5 در سطح مطلوب و در سایر ابعاد آن به ترتیب در بعد شایستگی با میانگین 09/6 در سطح بسیار مطلوب، در بعد احساس معنی داری با میانگین 01/6 در سطح بسیار مطلوب، در بعد احساس موثر بودن با میانگین 48/5 در وضعیت مطلوب و در بعد احساس اعتماد با میانگین 04/5 در سطح مطلوب قرار داشتند. همچنین میان عامل منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان شناختی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید که رابطه معناداری وجود داشت.
اصالت/ ارزش: این مقاله یکی از اولین مطالعات مروری است که بر عوامل روانشناختی انتصاب مدیران کتابخانه های دانشگاهی تمرکز می کند. همچنین، مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله نیز یکی از ارزش‌های این مقاله به شمار می‌آید.
کاربرد اجرایی: مدل مفهومی می تواند برای سیاست گذاری های انتصاب مدیران کتابخانه‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources

نویسندگان [English]

  • payam keihanfar 1
  • Saeid Asadi 2
  • Hamzehali Nourmohammadi 3
1 Shahed university
3 Shahed University
چکیده [English]

Purpose – In this study, the psychological empowerment of the librarians who work in the libraries of the universities of Tehran city and it’s relation with efficacy resources was examined.
Design/methodology/approach – This research is an applied study with a descriptive survey. In this research 109 librarians of central libraries in Tehran universities were examined with standard questionnaires of psychological empowerment and the tools for analysis of data were SPSS and Excel.
Findings – The results showed that the status of psychological empowerment of the librarians was good with an average of 5.65. Also in other aspects of that, in competence factor it was desirable with an average of 6.09. in meaning factor it was desirable with the average of 6.01. in impact factor it was good with the average of 5.48 and in trust factor it was good with the average of 5.04. Also the Pearson test showed that there was a significant relation between efficacy resources and psychological empowerment
Originality/value – This paper is one of the first studies to seek a general review on appointment of managers in academic libraries. Furthermore, the provided conceptual model is another value of this paper.
Practical implications – Using the provided conceptual model, the policy of appointment of library managers can be formed in academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appointment
  • Academic librarians
  • Academic libraries
  • Empowerment
  • Self-Efficacy