شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران است.
روش: این پژوهش ازنظر روش اجرا ابتدا کتابخانه‏ای، سپس پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها مطالعه‏ متون و سپس پرسش‏نامه‏ی محقق ساخته است. ابتدا به وضعیت موجود کتابخانه‏ها به لحاظ تأمین مالی از دیدگاه رؤسا یا معاونین و یا نماینده‏ی آن‏ها(11 دانشگاه دولتی ) پرداخته‌شده است. سپس به‌منظور آگاهی از دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به راهکارهای تأمین مالی پرسش‏نامه به شیوه‏ی سرشماری (156 نفر) در بین آن‏ها توزیع شد. تحلیل یافته‏های این پژوهش از طریق نرم‏افزار اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. انجام‌گرفته است.
یافته‌ها: یافته‏های پژوهش نشان داد که در حال حاضر راهکارهای به‌کاررفته برای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاه‏های دولتی شهر تهران با توجه به وضع موجود مناسب نیست. به‏‏علاوه مشخص شد که بین متغیر اصلی پژوهش، یعنی راهکارهای تأمین مالی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد و فعالیت‏های درآمدزا، روش‏های تأمین منابع مالی و آموزش در جهت تأمین مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر راهکارهای تأمین مالی در کتابخانه‏های مرکزی دانشگاهی دارند.
اصالت اثر: این پژوهش برای نخستین بار به بررسی نحوه ی تامین مالی کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخته و علاوه بر آن با استفاده از دیدگاه مدیران و کتابداران راهکارهایی را جهت تامین مالی در کتابخانه های دانشگاهی ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying finance strategies in central libraries of public universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Elham Abedi 1
  • sepideh fahimifar 2
  • Maryam Sarrafzadeh 3
1 M.A in Information science and Knowledge studies, Faculty of management, University of Terhan. Tehran, Iran. E-mail: Elham.abedi@ut.ac.ir
2 Department of Information science and knowledge studies. Faculty of Management, University of Tehran
3 School of Information Sciences and Knowledge Studies, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to identify financing strategies in Tehran central library of public universities.
Methods: This study in terms of implementation is library then survey, and data collection tools are study texts then a researcher made questionnaire. First, the current status of libraries in terms of funding from the heads or deputies or their representatives point of view is discussed. Then the questionnaires were distributed among the managers and librarians to inform us about their viewpoint about financing strategies. To measure the current situation the study population consisted of all managers and heads of 11 academic universities and the attitude assessment was in a census method. A total of 156 librarians responded to the questionnaires. The analysis of the findings of this study has been done through SPSS.
Findings: The findings of the study show that the current strategies used to finance in the central libraries of academic universities of Tehran are not appropriate to the current situation. Besides, it was founded that there is a significant relationship between the main variables of the research, namely financing strategies, and its dimensions, and income-generating activities, financing methods, and training in the financing, respectively, have the greatest impact on financing strategies in university central libraries.

Originality: This study for the first time examines the approach of financing in Tehran public university libraries in addition, using the perspectives of managers and librarians, offers some guidelines for financing in academic libraries.
Keywords:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Finance،Monetization،University Libraries،Tehran