تحلیل ساختار فکری مطالعات سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها براساس مقالات نمایه شده در وب آف ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش در راستای تحلیل ساختار فکری مطالعات موجود در زمینه سبزنُمایی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به بررسی مقالات علمی موجود و ترسیم نقشه علمی در این حوزه انجام شده است.
روش‌: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم‌سنجی و فنون هم‌نویسندگی و هم‌رخدادی واژگان مهمترین نویسندگان و خوشه‌های موضوعی شناسایی شده و نقشه علمی در این حوزه ترسیم شده است. جامعه آماری نیز شامل 4685 مدرک علمی نمایه شده در پایگاه وبگاه علوم (Web of Science) سال‌های 1970 تا 2022 بوده است که با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزار VOSviewer مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از روند صعودی انتشار مقالات طی 52 سال اخیر بوده است که بیشترین تعداد مقالات در سال 2021 (1023) بوده است. نقشه همکاری نویسندگان نمایانگر سه خوشه با بیشترین مشارکت در شبکه علمی همکاری نویسندگان با مرکزیت «هان، احمد و الله» است. همچنین تحول واژه‌‌های کلیدی از تمرکز شرکت‌ها بر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی و وضع قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی به سمت ایجاد تردید و کاهش وفاداری و رضایت در مصرف‌کنندگان و به خطر افتادن اعتبار و عملکرد مالی شرکت‌ها و ایجاد اعتماد با تغییر سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ارزش‌ها و افشای عملکرد زیست‌محیطی حرکت کرده است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل خوشه‌های موضوعی در این پژوهش، بیانگر توجه پژوهشگران به بررسی علل و پیامدهای وقوع سبزنُمایی جهت شناسایی و پیشگیری از این دسته اقدامات شرکت‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Intellectual Structure of Greenwashing Studies and Corporate Social Responsibility based on Articles Indexed in Web of Science

نویسندگان [English]

  • Mahsa Jandaghi 1
  • Mahmud Naderi Bani 2
  • Seyed Mohamad Tabatabaeenasab 3
  • Mahdi Sabokro 3
1 Ph.D. Candidate, Business Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting,Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Business Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
3 Professor, Business Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research has been done in line with the analysis of the intellectual structure of existing studies in the field of greenwashing and corporate social responsibility, to examine the scientific productions available and to draw a scientific map in this field.
Methodology: The present study is of an applied type and with the scientometric approach and the techniques of co-authorship and co-occurrence of words, the most important authors and thematic clusters have been identified and a scientific map has been drawn in this field. The statistical population included 4685 scientific documents indexed in the WOS database between 1970 and 2022, which were analyzed using descriptive statistics and VOSviewer software.
Findings: The findings indicate an upward trend in the publication of articles over the last 52 years, with the highest number of articles in 2021 (1023). The map of authors' collaboration shows the 3 clusters with the most participation in the scientific network of authors' collaboration, centered on Han, Ahmed, Ullah. Also, the evolution of keywords from the focus of companies on green marketing and social responsibility and the establishment of environmental laws and policies towards creating doubts and reducing loyalty and satisfaction in consumers and jeopardizing the credibility and financial performance of the company and building trust by changing policies, strategies and values and disclosing environmental performance has been observed.
Conclusion: The results of the analysis of thematic clusters in this research show the researchers' attention to the investigation of the causes and consequences of the occurrence of greenwashing in order to identify and prevent this category of actions of companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenwashing
  • Company Social Responsibility
  • Scientometric
  • Co-authorship Analysis
  • Words Co-occurrence
جعفری‌باقی آبادی، سمیه؛ فرشید، راضیه و مصطفوی، اسماعیل (1399). الگوهای هم‏ نویسندگی و روندهای موضوعی پژوهش‏ های علمی ایران و جهان در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 7(22)، 25-54.
درویش، آسیه؛ طبیبی، سید جمال‌الدین؛ البرزی، محمود و رادفر، رضا (1397). بررسی روند تولیدات علمی در حوزه فناوری اطلاعات پرستاری. مدیریت پرستاری، ۷ (۱)، ۷۲-۶۱.
رحیمی، فروغ؛ ریاحی‌نیا، نصرت، نورمحمدی، حمزه‌علی؛ توکلی‌زاده راوری، محمد و ستوده، هاجر (1399). مطالعه نفوذ مقالات علمی در متون اجتماعی با تحلیل شباهت واژگانی و شاخص‌‌های دگرسنجی در قلمرو موضوعی تغییرات آب‌و‌هوا. پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶ (۱)، 94-63.
References
Alves, I. M. (2009). Green spin everywhere: How greenwashing reveals the limits of the CSR paradigm. Journal of Global Change & Governance, 2(1), 1-26.
Bazillier, R., & Vauday, J. (2009). The greenwashing machine: Is CSR more than communication. Laboratoire d'Economie d'Orléans, Document de Recherche, No. 2009-10. https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/448861/filename/dr200910.pdf
Bhattacharya, C. B., Smith, N. C., & Vogel, D. (2004). Integrating social responsibility and marketing strategy: An introduction. California Management Review, 47(1), 6-8.
Blumberg, P. I. (1970). Corporate responsibility and the social crisis. Boston University Law Review, 50, 157-175.
Dahl, R. (2010). Green washing: do you know what you’re buying? Environmental health perspectives, 118(6), 246-252.
Darvish, A., Tabibi, S.J., Alborzi, M., & Radfar, R. (2018). The trend of scientific production in the field of nursing information technology. Nursing Management, 7(1), 61-72. (in Persian)
De Jong, M. D., Harkink, K. M., & Barth, S. (2018). Making green stuff? Effects of corporate greenwashing on consumers. Journal of Business and Technical Communication, 32(1), 77-112.
Flis, I., & van Eck, N. J. (2018). Framing psychology as a discipline (1950–1999): A large-scale term co-occurrence analysis of scientific literature in psychology. History of psychology, 21(4), 334.
Garfield, B. (1991). Beware: Green overkill. Advertising Age, 62(5), 26-26.
Gräuler, M., & Teuteberg, F. (2014). Greenwashing in sustainability communication – An investigation of trust-building factors. In Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN) Conference, Rotterdam.
Greer, J., & Bruno, K. (1996). Greenwash: The reality behind corporate environmentalism. Reality behind corporate environmentalism. New York: Apex Press.
Guo, R., Zhang, W., Wang, T., Li, C. B., & Tao, L. (2018). Timely or considered? Brand trust repair strategies and mechanism after greenwashing in China—from a legitimacy perspective. Industrial Marketing Management, 72, 127-137.
Gupta, N., Arora, S., & Chakravarty, R. (2021). Science Mapping and Visualization of Research Data Management (RDM): Bibliometric and Scientometric Study. Library Philosophy and Practice (e-journal), 6096. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6096/
Jafari, S., Farshid, R., & Mostafavi, E. (2020). Co-authoring patterns and subject trends in Iranian and world scientific research in the field of information and knowledge organization (2001-2020). Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 7(22), 25-54. (In Persian)
Laufer, W. S. (2003). Social accountability and corporate greenwashing. Journal of Business Ethics, 43(3), 253-261.
Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate environmental disclosure under threat of audit. Journal of Economics & Management Strategy, 20(1), 3-41.
Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). The means and end of greenwash. Organization & Environment, 28(2), 223-249.
Oxford English Dictionary. (2018). Accessed 8 July 2021. https://www.oed.com/.
Parguel, B., Benoît-Moreau, F., & Larceneux, F. (2011). How sustainability ratings might deter ‘greenwashing’: A closer look at ethical corporate communication. Journal of business ethics, 102(1), 15-28.
Pope, S., & Wæraas, A. (2016). CSR-washing is rare: A conceptual framework, literature review, and critique. Journal of Business Ethics, 137(1), 173-193.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). The Big Idea: Creating Shared Value. Harvard Business Review, January - February.
Rahimi, F., Riahinia, N., Nourmohammadi, H., & TavakoliZadeh-Ravari, M., & Sotudeh H. (2020). Studying the influence of scientific articles on social texts using word similarity analysis and altmetrics in the field of climate change. Iranian Journal of Information Processing and Management, 36(1), 63-94. (in Persian)
Seele, P., & Gatti, L. (2017). Greenwashing revisited: In search of a typology and accusation‐based definition incorporating legitimacy strategies. Business Strategy and the Environment, 26(2), 239-252.
Singh, P. K., & Singh, B. K. (2019). Analysis of social structures in scientometrics. Academic libraries: collection to connectivity (A Collection of Essays in Honour of Dr. TN Dubey), 245-254.
TerraChoice (2010). The sins of greenwashing - Home and family edition. Underwriters Laboratories, (April 2009), 1–31. http://www.terrachoice.com
van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523-538.
van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion. Journal of Business Ethics, 44(2), 95-105.
Vlachos, P. A., Theotokis, A., & Panagopoulos, N. G. (2010). Sales force reactions to corporate social responsibility: Attributions, outcomes, and the mediating role of organizational trust. Industrial Marketing Management, 39(7), 1207-1218.
Vošner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Železnik, D., & Završnik, J. (2016). A bibliometric retrospective of the Journal Computers in Human Behavior (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.
Wolniak, R. (2015). Reporting process of corporate social responsibility and greenwashing. In: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), Ecology, economics, education and legislation.
Zancanaro, A., Todesco, J. L., & Ramos, F. (2015). A bibliometric mapping of open educational resources. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 1-23.